هدفمند وبرنامه ریزی شده گام بردارید

گام درسال 90گذاشتیم وباید هرکسی که درکار وتجارت وصنعتی فعالیت میکند شکرگذارباشد که توانسته سالی را نیز پشت سرگذارد واستوار.

 سال 89یکی از سالهای موثر وتاثیر گذار درمسائل اقتصادی بود که تصمیمات مهمی چون ارزش افزوده ، هدفمند کردن یارانه ها ، نواسانات وتصمیمات نرخ ارزو... واز آنطرف افزایش درآمد دولت از بابت افزایش نرخ نفت به بیش از 100$ اتفاق افتاد.

 هرچند همه موارد فوق با چالش های بزرگ اقتصادی وتایید ویا رد آنها توسط صاحبنظران اقتصادی روبرو شد ولی تیم اقتصادی دولت با اتکاء به دیگاه دولت وبدون توجه به ایرادات مطرح شده درتصمیمات اقتصادی فوق ونظریه های اصلاحی اقدام به پیاده سازی آنها نمودند.

 سال 89شاید یکی از سالهای پرتلاطم اقتصادی کشوربود که درآن رکود تورمی نیز درسطح بالایی نمود پیدامیکرد ،بطوری که (رکود) عدم وجود تقاضا چه درمسکن ومحصولات تولیدداخل درسطح بسیاربالا کاملا" مشهود بود وازآنطرف بدلیل تجویز بی رویه نقدینگی وانتقال بخشی از درآمد وهزینه دولت به خانوارها آزاد سازی کالاهای یارانه ایی تورمی قابل توجه درجامعه ایجاد شد.

 کارشناسان دولت ومسولان حکومتی به هیچ وجه اثرات منفی تصمیمات خود را قبول نداشته وبه آن اقرار ننمودند وهرچند تاثیر مسائل اقتصادی بیکباره اتفاق نمی افتدو تبعات منفی  تصمیمات اقتصادی لحظه ایی بروز نمیکند ویک یا دودوره طول میکشد تا بروز کند.

 بنابراین شعار دادن درمسائل اقتصادی آسان وتبعات آن برای آیندگان است.

 هدفمند کردن یارانه ها ، ارزش افزوده ، آزاد سازی قیمتها، افزایش نرخ ارز وطلا وموضوع حذف 3رقم پولی.... هشدار بزرگی است به فعالان اقتصادی که سال 90 باید کمربندها رابست وکاملا" برنامه ریزی شده وهدفمند گام برداشت وگرنه همانند صعودی میماند که ازلبه پرتگاهی میخواهیم عبورکنیم وکوچکترین بی تدبیری سقوطی جبران ناپذیر را بدنبال خواهد داشت وبدنبال عوامل اقتصادی سال پرفراز ونشیب سیاسی بدلیل نزدیکی دو انتخابات بزرگ مجلس وریاست جمهوری که خاطره بی پاسخ گذشته رانیز درذهن به یدک میکشد وبهرحال مسیر پرفراز نشیبی را به تاجران وفعالان اقتصادی گوشزد میکند.

 باهمه این توصیفات امیدوارم در صحت وسلامت جسمی کامل وبا بهرگیری از اندیشمندان ومشاوران علمی وبا برنامه ریزی وتدبیر لازم همیشه وهمه حال موفق وموید باشید.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید