موفقیت سبز(1)

 

موفقیت واژه زیبا وخوبی است که همه انسانها درهرکاروهدفی بدنبال آن هستندولی فقط کسانی به آن دست میابند که موارد زیر را رعایت کرده باشند:

١-تعیین هدف:درواقع باید هدفی را تعریف کرده باشیم وبدنبال آن هدف باشیم.

٢-برنامه ریزی:بایدبرنامه ریزی لازم را کرده باشیم وبدانیم هدف ما چه ابزارها وزمان ومکانی رامیطلبد وچه مقدار وچه اندازه وچه مسیری تا با حداقل منابع وکوتاه ترین راه وکمترین هزینه به آن دست یابیم.

٣-پشتکارواراده:باید از پشتکارلازم واراده قوی برخوردارباشیم تا بتوانیم هزینه ها مشکلات پیش رو را برداریم .

۴-دوری از تکبروغرور:خود رادرمواردی که به موفقیت نزدیک میشویم نبازیم ومغرور نشویم.

۵-صداقت وایمان:ایمان راسخ دردست یابی به هدف داشته وصداقت وپاکی داشته باشیم

۶-اتحاد ویکپارچکی:اتحاد ویکپارچکی را همیشه ودرهمه حال داشته وهمانند مشت محکمی باشیم.

 

سبزوخرم باشید

/ 0 نظر / 4 بازدید