داشتن بهتر است یا نداشتن

بنظر من باید بجای سوال دوران دبستانی مان که همیشه یکی از موضوعات انشاء بود " علم بهتر است یا ثروت" که الان با هزینه های بالای بهداشت وآموزش غیره دیگر علم بدون پول تقریبا" رویایی بیش نیست باید این موضوع مطرح شود" داشتن بهتر است یا نداشتن"

البته من ابتدا باید یک تعریفی از هردو بدهم تا موضوع شفاف تر شود:

داشتن دراینجا به معنی ثروت بیشتر وبیشتر

نداشتن یعنی حداقلی که برای یک زندگی متوسط که درآن هزینه آموزش وبهداشت فرزندان در یک سطح متوسط تامین شده باشد.

هیچ کسی از وضعیت موجود خود راضی نیست وهیچ کسی را نیز پیدا نمیکنی که خود را نیازمند احساس نکند زیرا میل به قدرت و ترقی یکی از امیال سیری ناپذیر صفات انسانی است.

داشتن خوب است ولی باید برای آن تعریفی داشته باشیم زیرا اگر نباشد خود بخود همه ابعاد زندگی انسان را درگیر کرده وبجای افزایش کیفیت زندگی آرامش را از فرد میگیرد .

همانند این میماند که شما اگر یک خانه وماشین ویک شغل آبرومند داشته باشید هرچند دغدغه رشد و ترقی را دارید ولی اگر بدرستی ومعقولانه بخواهید زندگی کنید وبه حداقل ها قانع باشید وبه این توجه کنید که اگر قصد گردش وسفر دارید دل طبیعت بودن ودرون یک چادر خوابیدن زیباتر از هتل 5 ستاره ایی است که دوباره درآن با در ودیوار وتلویزیون وتخت سروکار دارید.

بنظر من هرخانه حتی متوسطی چه از نظر امکانات ومرتب بودن وتجهیزات از هیچ هتل 5 ستاره ایی که یک اطاق در اختیار شما میگذارد چیزی کم ندارد بنابراین ما درطول سال ودرشرایط عادی در هتل 5 ستاره هستیم ودر گردش زیبا تر وبهتر آن خواهد بود که برویم ودرچادر وطبیعت باشیم تا واقعا آن شادی نشاط وزیبایی طبیعت را بیشتر دریابیم.

شما اگر یک آپارتمان نشین هم باشید نزدیکترین پارک حیاطی زیبایی میتواند برای شما باشد که نه پول نگهداری میدهید ونه نگران خرابی ورسیدگی وآبیاری وحرس و... آن هستید ولی آن فرد دارایی که باغی بزرگ دارد هرروز صدها نگرانی وزحمت باید بکشد تا بتواند از آن استفاده مفید ببرد وجالب اینست که خانواده اش چون به آن داشته ها عادت میکنند رغبتی برای تفریح درآن ندارند وبرایشان تکراری است.

شما میخواهید داشتن هایتان افزون گردد بنابراین کار وشغلتان را توسعه میدهید وکارکنانی استخدام وواحد تولیدی نیز راه اندازی میکنید ولی از همان روز دیگر زمان وفکر وتوانتان باید مصروف این گردد که پرسنل را مدیریت وریسک  کنید برای سرمایه گذاری و تولید واز آن طرف شب وروز بدوید تا برای فروش ودرنهایت همیشه استرس دریافت وپرداختها را دارید.

گویند فرزند زیبا وشیرین ونمک زندگی است اما یکی کم است ودو تا بیش لازم است بدانیم اگر برای نگهداری داشته ها یک تعریفی داشته باشیم وبگوییم برای برنامه دادن هر 100میلیون همانند یک فرزند توان وانرژی ونگهداری میخواهد بدانید پس اگر یک میلیارد ایجاد شود پس شما 10 فرزند دارید وبدانید درآنصورت است که میگویند سکته های مغزی وقلبی وچاقی واسترس وفشارخون و... همه از آن کسانی هستند که دارند.

پس از این انشاء نتیجه میگیریم نداشتن بهتر از داشتن است.

ضرب المثل قدیمی میگوید هرکه بامش بیش برفش بیش.

/ 0 نظر / 50 بازدید