کاندیداهای مجلس وبهترین گزینه برای انتخابات

برای اینکه به این دغدغه و سوال مهم عموم مردم با هر طبقه اجتماعی وتحصیلی و سنی و جنسیتی پاسخ مناسبی داشته باشیم که انتظار دارند یک مشاور خوب یک جواب مناسب برایشان داشته باشد تا بتوانند بهترین انتخاب را داشته ودر رشد وتوسعه محل تولد شان ویا در شهری که درآن ساکن هستند نقش مثبتی ایفا نمایند ابتدا باید به چند تحقیق میدانی واولیه ویک شناخت کلی از موضوع برسیم.

اول اینکه باید بدانیم کاندیداها چه کسانی هستند واز چه مسیرهایی برای کاندیدا شدن اقدام میکنند زیرا اگر بدانیم وبه این موضوع مهم برسیم که واقعا یک کاندیدا   تخصص (علم)و لیاقت وتعهد وتعصب لازم رادارد وبا وظیفه مهم کاندیدای مجلس شدن اشناست  آن گزینه بهترین گزینه ممکن خواهد بود .

تخصص  و علم ودانش وآگاهی شاید مهمترین گزینه در انتخاب کاندیدای ارجح تخصص وعلم  ودانش وآگاهی اوست که به اهمیت این موضوع مهم در کشورهای پیشرفته وحتی کشورما پی برده ویکی از محدودیتهای مهم وشرایط اصلی کاندیداتوری همان داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد است ولی باید بدانیم حتما داشتن مدرک نشانه تخصص وعلم آن نماینده وکاندید نیست وما براحتی میتوانیم با مطالعه وجویا شدن از سوابق علمی وتخصصی یک کاندید همه کاندیداها را از نظر علمی رده بندی کنیم.

لیاقت و تجارب گذشته ومسئولیتهای محول شده ونحوه انجام واداره و مدیریت او نشانه های خوبی از لیاقت وتدبیر او خواهد بود واگر این لیاقت را درحوزه های غیر اداری  نشان داده باشد ارزش آن به مراتب بالاتر خواهد بود.

تعهد یعنی اینکه واقعا بدانیم ومطمئن باشیم آدم متعهد وراستگویی بوده وبه اهداف وبرنامه هایی که بعنوان شعار انتخاباتی میگوید عمل خواهد کرد که اصولا میتوان از رفتار وکردار و عمل گذشته او به راحتی به شخصیت او پی برد.

تعصب یکی از خصلتهای مهمی است که یک نماینده خوب را در دل مردم و همشهریان ودوستان و آشنایان جا داده ومنجر میشود در ادای نقش نمایندگی موفق وموید شود نماینده نقش سنگینی را بعهده دارد وتوسعه ورشد شهر ودیاری که به نمایندگی از آن برکرسی نمایندگی وخانه ملت تکیه داده به تعصب ودفاع وپیگیری او بستگی دارد.

حال که برخی از اصول انتخاب یک فرد مناسب از بین کاندیداهای مختلف پی بردیم باید برای شناخت صحیح افراد از بین آنهایی که با شعار وحرف میخواهند خود را بهترین گزینه معرفی ونشان دهند ما همه آن گزینه ها را داریم بپردازیم وببینیم علی رغم برخی نشانه ها کدامین گزینه ها ممکن است گزینه واقعی وصحیح نباشد.

علت ترغیب فرد برای کاندیدا شدن  یکی از دلایل اصلی کاندیدا شدن فرد برای نمایندگی نه مردم بلکه احزاب سیاسی هستند درچنین صورتی برای اینکه مطمئن شویم فرد کاندیدا نه فقط دراختیار اهداف حزب بلکه درخدمت مردم خواهد بود وچه توان وموقعیتی برای تحقق شعارهای خود خواهد داشت باید به این نقطه مهم توجه کنیم که آن حزب از چه جایگاه اجتماعی وعلمی در نزد مردم ودر حزب حاکم دارد والا نماینده ما در صورت منتخب شدن بدلیل ضعف عملکردی وموقعیتی حزب منتخب ناتوان خواهد بود .

توان وموقعیت فرد اگر فردی کاملا سیاسی و جاه طلب کاندیدا شده مطمئن باشید این فرد نه به مشگلات مردم توجه دارد ونه دولت بلکه آن فرد فقط بدنبال حفظ وبهبود موقعیت سیاسی وجایگاه و پست ومقام میباشد وباید بدانیم این افراد هرگز شاخصه یک نماینده خوب را نخواهند داشت لذا باید از افرادی که پست های سیاسی دارند پرهیز کنیم.

تعصب وانسانیت وعدالت فردی برای کاندیدا شدن مناسب است که خود وخانواده او از افراد بنام وخوش نام شهر باشد بدانید چنین افرادی یا متعصب هستند ویا حداقل از ترس تخریب جایگاه ومنزلت اجتماعی وخانوادگی خود از رفتار وحرکتهای اشتباه پرهیز میکنند ومعمولا این افراد کسانی هستند که نه خودشان بلکه مردم ازآنها برای کاندیدا شدن دعوت میکنند.

تجربه فرد عاقل هیچوقت نباید یک اشتباه را دوبار تجربه کند باید متوجه این موضوع باشیم چهارسال فرصت کمی نبوده واگر فردی در دوره چهارساله کارنامه قابل قبولی نداشته نباید مجددا فریب شعارهای آن فرد را بخوریم .

مقایسه یکی از بهترین طرق انتخاب افراد تواناتر از ضعیفتر درمحدوده کاندیداها ایجاد شرایطی است که آنها را با هم به مناظره وبحث وتبادل نظر در یک جلسات عمومی وعلمی بکشانیم.

/ 0 نظر / 180 بازدید