انقلاب رنگی,مخملی یا مردمی

  این روزها شاید دررابطه با انقلابات رنگی ومخملی از طیف های مختلف نظرها وایده های مختلفی شنیدیم .

  برخی آن را سناریوی خارجی دانسته واستدلال میکنند چنین انقلاب هایی با حمایت وبرنامه ریزی های دولتهای امپریالیستی صورت میگیرد وبرای همین شکل گیری وتحقق آن را به عوامل بیگانه ارتباط داده وشدیدا" درمقابل آن موضع میگیرند که این طیف درهمه کشورها طیف وابسته به دولت است که حکومت را دردست دارند.

 برخی آنرا سناریوی جناههای مخالف دولت دانسته ومیگویند احزابی که نتوانسته اند همراهی عموم را درتحقق اهداف خود بدست آورند از این شیوه استفاده میکنند.

 ولی آنچه مسلم است ودر بررسی انقلابات رنگی برخی ازکشورها همانند اکراین  وگرجستان ...بر می آید هرچند مخالفان چنین انقلاباتی مسیر بعدی آن کشورها ومشکلاتی که چنین انقلاباتی مواجهه شده اند را بیشتر مورد نقدقرار میدهند حاکی از این است که چنین انقلاباتی بیشتر ماهیت ملی ومردمی دارد.

 انقلابات رنگی که درایران آن رامخملی مینامند معمولا" هنگامی بوجود آمده که اکثریت قریب به اتفاق مردم بدوراز وابستگی حزبی آنها به یک دولت یا انتخابات ویا ایده وانتصاب حکومتی اعلام نارضایتی واعتراض میکنند وبرای ایجاد یک ارتباط ملی وهم گرایی عمومی از یک رنگ بهره میگیرند بطوری که این رنگ بدورازسلایق مختلف همه را درزیر یک پرچم بسوی هدفی متحد هدایت میکند.

 بسیاری انقلابات رنگی را معدوم به شکست میدانند ودراین بین به سرنوشت انقلابات رنگی که درجهان رخ داده اشاره میکنند ولی دراین بین باید یک چیز را مدنظرقرارداد وآن اینکه انقلابات رنگی بدلیل اینکه دریک زمان کوتاه موج عظیم ملی را ایجاد میکند واحزاب مختلفی را بیکباره درزیر پرچم رنگی خود جمع میکند مشخصا" بعد از شکست حاکمیت ودستیابی لحظه ایی به قدرت با اختلاف سلیقه های گوناگون ومبارزه های درونی در تعیین وترکیب قدرت روبرو شده که این خود یکی از عوامل شکست چنین انقلاباتی محسوب میشود.

حرکت ایجاد شده درایران نیزکه  بنوعی یک مخالفت عمومی بوده شباهتهایی به انقلابات رنگی جهانی دارد ویک اعتراض عمومی به سیاستهای دولتی واکثریت قریب به اتفاق احزاب درآن جمع شده اند تنها فرق اساسی که دارد این است که دروحله نخست همانند انقلاب های رنگی جهانی به موفقیت نرسید وخوداین عامل میتواند منجربه تحکیم آن گردد.

  درواقع  نتیجه ایی که میتوان گرفت این است که انقلا بهای رنگی را نباید همه را به یک چشم نگاه کرد و بایک قانون تثبیت شده عنوان کردولی میتوان سرمنشاءاصلی آن را از عمق ملت وبدور از گرایشات سیاسی منحصر تعریف نمود،هرچند ممکن است درمواردی مسیر آن تغییریابد.

 

پاینده باد ایران

/ 1 نظر / 12 بازدید
فرشاد

سلام. وبلاگ خوبی داری اگه دوست داری ایدیمو ادد کن تا بیشتر باهم اشنا بشیم.