آبشارکرکر مشگین شهر

طبیعت زیبا بزرگترین سرمایه است که دراختیار مردمی است که بدون پرداخت وجهی در آن زندگی میکنند برای اینکه ارزش آن را بفهمیم لازم است هزینه هنگفتی که برای ایجاد یک پارک سرسبز میشود را جویا شویم پارکی که هیچ وقت آن طبیعت بکر نخواهد شد.

عادت چیز بدی است به هر چیزی زیرا دراین صورت زیباییها را به آن صورت که دیگران میبینند نخواهی دید.

میهمان که به شهر وارد میشود غرق در طبیعت ومناظر بکری است که درهرگوشه شهر پیداست.

ولی بسیاری از زیباییها هنوز بکر و دست نخورده دردل کوههاست که برای دیدنش باید دوستار طبیعت باشی وعاشق آن راه طولانی لازم نیست طی کنی ولی بهرحال هرماشینی توان ورود به جاده سنگلاخ آن را ندارد وهرکسی را ذوق قدم زدن بسویش آنها که میروند احساس میکنند جزو بندگان انگشت شماری هستند که توان وعظمت آفریدگار هستی را به عینه میبینند وتازه میفهمند طبیعت زیباست زیباتر از آنچه آنها تا کنون دیده وفهمیده بودند.

از شهرکمی که دور میشوی جاده سنگلاخ وباریکی را باید ادامه دهی از پس دره ها وتپه ها وکوههایی که منتهی میشود به دامنه سبلان سبلانی که زیباییش به داشتن دریاچه ایی در نوک قله اش است ودرطول سال ذوب برفایش سیرابگر اطرافش وهمین عامل طبیعت سرسبز وزیبایی را بوجود آورده است.

با ماشین 20 دقیقه ایی به آرامی میروی میرسی به "قیخ بلاخ" چهل چشمه جایی است که رود زیبایی در دل کوه جاری است وهمه جا نیز پرازآب و چشمه است.

چندین پرورش ماهی نیز درمسیرش ایجاد شده واز قدیم این رود بهترین بستر ماهی قزل آلای خالدار بوده والان نیز پرورش دهندگان همان ماهی را پرورش میدهند ونیاز ماهی شهر را براورده میکنند.

از این به بعد باید پیاده روی کرد دردل کوه وازکنار رودخانه گاهی درکنار رودی وگاهی ازآن فاصله میگیری ولی بهرحال مقصد آبشار زیبایی است که دردل کوه همچون یک استاد موسیقی برتار آبش مینوازد وصدای دلنشینی دارد وصحنه زیبایی ایجاد کرده که انسان رامحو زیبایی وعظمت خود میکند.

دراینجا ما تاب وتوان نداشتیم هرچند آب سردی درآن جریان داشت ولی احساس کردیم باید با این زیبایی باید محو شد ووجودش را احساس کرد ودرآغوش گرفت واینبود که یک لحظه دیدیم دردرون آب دل آبشاریم واو درآغوش ما وما درآغوش آن.

/ 0 نظر / 41 بازدید