تصمیم اشتباه

راستی آیا تا به حال خسارتها وهزینه هایی که از تصمیم اشتباهتان به زندگیتان وارد شده را محاسبه کردید ویا اینکه از کنار تصمیمات اشتباه خود به راحتی گذشته ودوباره وچند باره باز تصمیمات اشتباه گرفتید.

فرد عاقل کسی است که تبعات تصمیم گیریهای خود را محاسبه کرده وسود زیانی که از بابت آن ایجاد شده را ارزیابی ومشخص کند دراینصورت در اقدامات بعدی با بینش وتفکر قوی تر ومحتاط تر اقدام به هرگونه فعالیتی میکند.

متاسفانه امروزه بسیاری بجای گرفتن مشاوره واستفاده از تجربه مفید دیگران ویا حتی دقت وتوجه صحیح به عواقبی که میتواند تصمیماتشان بوجود آورد اقداماتی انجام میدهند که زندگی وآینده شان را خود با دستان خود به خطر میاندازند.

یکی از تصمیماتی که میتواند در زندگی انسان تاثیرات منفی یا مثبت زیادی ایجاد کند تصمیم در انتخاب همسر است وما میبینیم با وجود اینهمه تذکرات و اتفاقات باز تعداد زیادی از جوانها با احساسات اقدام به انجام این تصمیم مهم میکنند وخود را گرفتار نموده وسرنوشت خود ودیگران را به مخاطره میاندازند وبهترین دوران عمر خود را بجای زندگی زیبا وموفق درراهروهای دادگاه  سپری میکنند.

یکی دیگر از تصمیماتی که تاثیر مهمی در زندگی انسان میگذارد انتخاب شغل است که متاسفانه میبینیم بسیاری از جوانان برای فرار از بیکاری به هرکاری بدون توجه به عواقب آن دست میزنند ویا حتی برخی که خود تجربه کارهای ناموفق را داشتند باز شغل تعریف نشده ایی را انتخاب میکنند برخی مواقع من در کاسب ها میبینم متعجب میشوم برای نمونه در محله ایی که چندین میوه فروشی فعال است وبجز یکی بقیه توجیه ندارد میبینی دوباره جوانی میوه فروشی بازکرده شغلی که اگر یکماه جواب نگیرد همه سرمایه اش صفر وحتی منفی خواهد شد چون محصولاتش کلا" از بین خواهد رفت واجاره وسایر هزینه هایش را نیز از جیب باید پرداخت کند.

بنابراین باید در تصمیم گیریها باید از مشاوره وتجارب دیگران استفاده برده تا با اشتباهات خود زندگیمان را به مخاطره نیاندازیم.

 

/ 0 نظر / 47 بازدید