مقطع حساس کنونی و تصمیمات اقتصادی

بحث پیرامون تصمیمات وسخنان رییس جمهور آمریکا در رابطه با برجام و تحریم ها مطرح شده است

قطعا دغدغه مردم وفعالان اقتصادی این است که این چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت

اقتصاد ما در مقطع رکود به سر میبرد و تحریم و رفع برجام منجر به ترس روانی در جامعه وافزایش تقاضای طلا وارز میشود

با افزایش نرخ ارز وطلا در کشوری که وارد کننده محسوب میشود منجر به افزایش عمومی قیمت ها وتورم میشود

پایین بودن توان مالی و نقدینگی منجر میشود ه نه تنها از رکود خارج نشویم بلکه تورم نیز ایجاد شود که همان وضعیت توررکود خواهد بود

بنابراین اگر دولت مردان به این بحران سیاسی چاره اندیشی نکنند شرایط اقتصادی جامعه بدتر شده وفشاراقتصادی آنها دوبرابر میشود

/ 0 نظر / 115 بازدید