نمایندگی فروش/شعب/فروش مستقیم(3)

سیستم فروش مستقیم که  فروش بی واسطه نیزمیتوان نام برد یکی از شیوه های علمی است که بدلیل نیاز به مقدمات وبرنامه ریزی ویژه ومشگلات خاصی که دارد معمولا" بسیار به ندرت توسط تولید کنندگان بعنوان شیوه انحصاری فروش انتخاب میگردد.

دراین شیوه تولید کنندگان میبایستی با مصرف کننده نهایی مستقیما" ارتباط برقرارکنند بنابراین دراین شیوه امکان ایجاد نمایندگی وشعب نه تنها میسر نیست بلکه کاملا" منافات دارد یعنی دراین شیوه تولید کننده نمیتواند برای عرضه محصول از دفاتر فروش استفاده کند.

 درسیستم فروش مستقیم درواقع تخفیف اصلی به مصرف کننده وخریدارنهایی پرداخت میگردد وهیچ گونه واسطه ایی ایجاد نمیگردد.

 اگر بتوان سیستم فروش مستقیم را راه اندازی کرد بدلیل عدم نیاز به ایجاد دفاتر فروش ونمایندگی هزینه بسیارکمی برای تولید کننده داشته وبدلیل اینکه هرفروشی که انجام میشود مستقیما" به مصرف میرسد تبعات جانبی نداشته وآمار مصرف محصول نیز به راحتی قابل اندازه گیری است.

درسیستم فروش مستقیم مشتریان ورابطان اصلی خرید همان مصرف کنندگان نهایی میباشند.

ازاین روش بیشتربرخی شرکتهای خارجی استفاده مینمایند ودرکشور ماتولید کنندگان تقریبا" با این سیستم ناآشنا هستند وفقط درموارد نادری توسط شرکتهای خارجی همانند oriflameمورد استفاده قرارگرفته ونشان داده که این شیوه اگر به درستی استفاده شود درکشورما بیش از سیستمهای فروش دیگر نتیجه میدهد.شاید علت اصلی آن بی اعتمادی است که درعرضه محصولات غیراصلی توسط فروشندگان ونمایندگان درکنارمحصولات اصلی صورت میگیرد.

 به هرحال فروش مستقیم یکی از بهترین روشها برای اطمینان از عرضه محصول اصلی به مصرف کننده نهایی بوده وبهترین تدبیر برای ازبین بردن تقلب وسودجویی میباشدوهمچنین درصورت دست یابی به این سیستم به راحتی میتوان محصولات جدید را نیز عرضه کرد.

 لازمه ایجاد وتوسعه این سیستم داشتن یک دفترمرکزی وتیم علمی وسازماندهی قوی درجهت ساماندهی وگرفتن سفارش از خریداران متعدد وتحویل وارسال محصول میباشد وهمچنین انجام تبلیغات وجلسات لازم برای معرفی محصول وایجاد ارتباط با مصرف کنندگان محصول میباشد.

/ 0 نظر / 10 بازدید