شایسته سالاری درانتخاب وزیران

 شایسته سالاری مبحث مهمی است که میتواندبسیاری ازمشکلات پیش رو درجامعه ماراحل ورفع نماید،انتخاب افراد متخصص ومدیر ومدبربرای وزارتخانه ها مستلزم این است که ریاست جمهورومجلس همه گرایشات وتعصبات حزبی خودراکناربگذارند،امری که احتمال بروزآن درجامعه ما علی رغم شعارها وادعاهای صاحب منصبان به یک شعارمیماند.

 چرا که ازهمه مبحث ها وتحلیلها واینکه شایسته کیست وچه مشخصه ایی دارد به چیزی جز همان افراد ومسئولین معدودوشناخته شده ودرون حزبی که هرپست مقام مرتبط وغیرمرتبط راتجربه کرده وامتحان خودراپس داده اند نمی رسندویا اگر بخواهند تغییری ازخود درشایسته سالاری نشان دهند وبا شعار جوانگرایی سراغ کسانی میروند که اولین تجارب مدیریتی خودرا دربالاترین مقام ومنصب دولتی یعنی پست وزارت تجربه میکنند!

  افراد شایسته ومدیرومدبرتعریف مشخصی دارد وشامل افرادی میشود که بدورازگرایش سیاسی دارای مدارج علمی وتجربی ومدیریتی مرتیط و لازم برای تصدی مقام منصب موردنظرراداشته باشد وبرای هدایت وسازماندهی وارائه رهنمود درمجموعه ایی همچون وزارت خانه که صدها مدیرکل ومدیرارشد وهزاران کارشناس ومدیردرزیرمجموعه دارد وکارتخصصی را انجام میدهندراداشته باشد.نه اینکه وزیری باشد که درتجربه تخصص وعلم وعمل از یک کارشناس آن سیستم نیز پایین ترنشان دهد وبه وظایف تخصصی محوله ناآشنا باشدوبدلیل این انتخاب شده باشد که فرد مطیع ومومن وهمراه وهماهنگ با ریس جمهور وهییت دولت است.

  اگردرانتخاب وزیران تخصص وعلم وتجربه برای هدایت وزارتخانه ایی که کاملا تخصصی بوده واهداف بلندمدتی رادرتوسعه کشوردنبال میکند مدنظر قرارنگیرد چگونه انتظاردارید که بتواندوزارتخانه رادرمسیررشد وتعالی پیش برده وراهبردها ورهنمودهای شایسته ئررشد وتوسعه فعالیت آن ارائه دهد ویا به پیشنهادات وبرنامه های زیرمجموعه نظرات ودستورات ارشادی تخصصی ارائه دهد که دراین صورت یک نوع یاس وناامیدی واختلاف وعدم تبعیت دردرون وزارتخانه راشاهدخواهیم بود که همه ناشی از ضعف مدیریتی وزیر خوش اقبال است.

  ماچه هزینه سنگینی باید پرداخت کنیم اگرکسی بخواهد دربالترین مقام ومنصب دولتی بدنبال تجربه اندوزی باشد وهمه میدانید که اگرکسی نداند بسیاربیشترازآن کسی که میداند دستور وایده صادر وتلاش میکند !تلاشی که اگربجا وشایسته نباشد وبجای پیمودن راه رشد ازمسیری کوتاه همانند جنب جوشی درداخل باتلاق ماند که جز عقب رفت وفرورفتن درقعرآن چیزی بدنبال ندارد.

 

 

  

/ 0 نظر / 3 بازدید