گروه های اجتماعی و بهترین نقشی که میتوان بازی کرد

دنیای اینترنت وپیشرفتهای شگرفی که روزانه درآن اتفاق میافتد ارتباطات تصویری وصوتی ونوشتاری مردم دراقصی نکات دنیا را آنلاین کرده موضوعی که شاید درگذشته هیچکس نمیتوانست حتی رویایش را بکند.

درجامعه امروزی که زندگی صنعتی  منجرشده تا کانون های گرم خانوادگی وفامیلی  کمرنگ شود واعضاء خانواده برای کار واشتغال وزندگی به شهرها وکشورهای دیگر کوچ میکنند وممکن است پدرومادرها وبرادر وخواهرها واقوام سالها همدیگر را نبینند و گذشته ها ودوران بچگی هایشان به یک خاطره و حسرت بزرگ تبدیل میشود که تا پایان زندگی همانند یک ابر تیره  بر زندگی اش سایه میگستراند.

شاید همین کمبود ونیاز منجرشد تا بشر بتواند به تکنولوژیهایی دست یابد که بتواند دوباره فاصله ها را ازبین برده وارتباطات را زنده کند به نحوی که همه بتوانند دریکلحظه خودرا درکنار اقوام ودوستان  باشند غافل از اینکه این جداییها و بیگانگی ها نه فقط علتش فاصله های فرسنگی است بلکه ناشی از طرز تفکرهاست .

برای فهم موضوع میتوانید به ارتباطات ضعیفی که بین اقوام وفامیل دریک شهرکوچک ویا حتی یک کوچه اشاره کرد ویا ارتباطات ضعیفی که بین همسایه ها دریک آپارتمان حاکم است ویا حتی دریک خانه بین خانواده بنابراین درمقطع کنونی  گروههای مجازی شاید یکی از مهمترین ابزارها برای جبران این نقصان ارتباطی ایجاد شده است که میتواند پیر وجوان وبزرگ وکوچک و دختر و پسر را همانند گذشته دورهم جمع کند وخانواده ها میتوانند براحتی بصورت مجازی فاصله ها را کوتاه کرده و از احوالات هم خبردار شوند.

 

مسلم است اگر نتوانیم این گروه های اجتماعی  را بخوبی درک ومدیریت کنیم ونقش خودرا بدرستی بازی کنیم با توجه به اینکه از آن ارتباطات فامیلی توام با صفا وصمیمت گذشته ونقش افراد ریش سفید و میانجی و باتجربه کمرنگ شده وبزرگ وکوچک آنگونه که باید رعایت نمیشود ممکن است این دورهم جمع شدن های مجازی نه تنها منجر به جویای احوال شدن و تجربه رسانی و ارتباطات مثبت نشود بلکه اختلافات و تضادها و جنبه های منفی اش بسیار پررنگتر و موثرتر باشد.

/ 0 نظر / 91 بازدید