مراسم تحلیف ریاست جمهوری درمجلس

   مترو صادقیه که به امام خمینی رسید اعلام کرد تا اطلاع ثانوی درایستگاه ملت وبهارستان توقف ندارد ومابالجبار پیاده میشویم ومجبورم تا دفترکارپیاده بروم.

   تعدادمردمی که به بازار دراین ساعت روز (9صبح)آمده اند بیشتر از معمول است وطبق معمول مشخص است  که اعتراضی میخواهد صورت بگیرد جالب اینکه اکثر مغازه ها هم بسته است ومردم حاضر بخاطر اینکه بهانه ایی برای حضور در این منطقه را داشته باشند درپیاده روها به آرامی بالا وپایین میروند واگر دکه روزنامه فروشی یا مغازه ایی باز باشد درجلوی آن جمع میشوندسوپرمارکتها که دیگر ازفروش کیک وشیروآب...فرصت جوابگویی ندارند ویکی از آنها که من خودم برای خرید رفتم به شاگردش عصبانی بود که به پخش کننده گفته بودم امروز به من زیاد بیاره ولی نیاورد !عجب مردمی هستند خودجوش ومن به عینه دیدم موقعی که  عصبانی شوند هیچ ارتش وسپاهی جلودارشان نیست خداکنه درگیری نباشد.

  نیروهای نظامی وانتظامی همه جا پرشده اند خیابان وکوچه ،مسجدو موتورسوارها وای چقدر نیرو ی ضد شورش تا حال اینقدر نیروندیده بودم واکثر مسیرهای منتهی به بهارستان را بسته اند آدم بخود میبالد چقدرمردم حساس به وقایع روز داریم وچقدر نیروی ضدشورش!

 نه مردم ونه نیروهای ضدشورش هرچند مقابل هم هستند ولی هردوقوی وبشاش دراین بین فقط من افسرده ام که چرا چنین مردم درمقابل مردم باشد مگر هردو هم وطن نیستند پس چرا چنین با خشم به یکدیگر مینگرند وبا چشمانشان درگیریهای گذشته را به هم گوشزد میکنند.

 آری درگیریهای گذشته! حدود 55روز است یعنی از همان انتخابات تاریخی ایران که دنیا از شکوه وعظمت مشارکت مردمی به وجد آمد از فهم وشعور بالای ایرانی که تبلیغات انتخاباتی را دراوج خود وبی هیچ مشکلی به انتخابات رساندند واما!

 ساعت 6صبح فردای انتخابات ازخواب بیدارشدم ودیدم آمار28میلیونی را تا این ساعت اعلام کردند ومن نیز شوکه شدم چون گفته بودند با توجه به حجم شرکت کننده شاید اعلام قطعی آرا به دو روز بکشد .فاصله نفر اول ودوم نیز بسیار بود وپیش بینی خود من نیز که درجمع دوستان بعنوان فردی که بیطرفانه وعلمی پیش بینی میکند کاملا اشتباه بود!بالاخره تا ساعت 2نتایج جمع بندی شد وحدود 40میلیون رای شمارش نهایی شد سرعت شمارش نیز درنوع خود رکورد شکنی داشت آفرین!

 به سرکارکه میامدم نمیدانم چرا خیلی ها ساکت بودند وافسرده مات ومبهوت تعجب میکردم چرا اینگونه است الان باید همه به شادی وپایکوبی بپردازندتکلیف بالاترین پست اجرایی کشور معلوم شده ولی نه این سکوت خطرناک بود وزمزمه هایی داشت وآرام آرام به اعتصاب تبدیل شد.

 آقای احمدی نژاد برای نشان دادن اینکه معترضان جزقشرمحدود کسی نیست جشن ودعوت عمومی درمیدان ولیعصر بعمل آورد من نیز رفتم ولی متاسفانه حاشیه های زیادی به همراه داشت وناچارپلیس ضد شورش، از بالای میدان تاونک درگیری بود وآتش سوزی.

 موج سبزهم درخواست مجوز داد ولی مجوز داده نشد ودعوت بدون مجوز از انقلاب به آزادی من نیز برای دیدن موج رفتم ،مترو انقلاب ازکثرت مردم قفل کرده بود ولی باور نداشتم درحدواندازه ایی باشد که درمقابل نیروهای انتظامی به راهپیمایی تبدیل شود بیرون از مترو که آمدم متعجب شدم خیابان انقلاب آزادی پرازمردم انتها وابتدایش رانیز کسی نمیدانست آنقدر به آرامی وسکوت راه پیمایی میکردند که اگرنابینایی درآنجا ایستاده بود واز او دررابطه با مردم حاضر سوال میکردی شاید تعداد آن را درخوشبینانه ترین حالت چندهزارتا بیشتر تشخیص نمیداد ولی جمعیت میلیونی بود.

 من نیز درکنار آنها بسوی میدان آزادی رفتم هرچندتمام تلاشم را میکردم که درداخل صف نباشم ولی چون همه خیابان وپیاده روها پربود سیل جمعیت بی اختیار آدم را میبرد وبعضی جاها درواقع من نمیرفتم جمعیت جسبیده به هم میبردند یعنی اگرکسی پشیمان میشد ومیخواست برگردد نمی توانست.

 من نمیخواهم به وصف یک جناح یا موافق ومخالف بپردازم وهدفم ازاین مقدمه ها این بود که همه چه آنها که درکناردولت هستند وچه آنها که مردم همه برادر وخواهرند وازیک خانواده اند وهرکدام عظمت وشکوه داشته باشد برای ما افتخارآمیز است.

 از تحلیف میگفتم راستی چرا تحلیف به جشن پایکوبی درمیان مردم برگذار نشد چرا بجای اینکه این موج عظیم مردم که درپیاده روها دراین وقت روز آن هم بازار جمع شده اند با آن موج عظیم نیروها که باهزینه هنگفت ملی از مراکز مختلف آورد ه اند  دست دردست هم تحلیف ریاست جمهوریشان را جشن نمیگیرنداگر اینطور شده بود چه افتخاری داشتیم  وبدنیا اتحاد وبرادری وصمیمیت خودمان رانشان میدادیم.

 نمیدانم چرا هردو طرف اینقدرمحکم خود راحق بجانب میداند ومن از این میترسم که واقعا یکی از اینها دروغ است یکی صادق؟یکی حق است ویکی ناحق؟وای اگر اینچنین باشد واقعا ما درکشورمان دراین حجم دروغگو وناصواب داریم!؟ فرقی ندارد کدامین باشد نه نه من نمیپذیرم وای چرا اینگونه باشد دنیا به ما چه خواهند گفت نکند بسیاری از بی مهری ها وتوهین ها به شهروندان ایرانی درمسافرتهای برون مرزی ناشی از این حس باشد که احساس میکنند ما بخش عظیمی داریم که به دروغ زندگی میکنند نه نه خدایا من نمیتوانم بپذیرم امیدوارم این وضعیت خاتمه یابد نه به زور بلکه به منطق تا دنیا بداند ایران فرهنگ اصیل دارد وصدق صفا.

 من میدانم شک وبدبینی ایجادشده واگردقت کنیم بیشتردرقشر روشنفکر من خودم رابیطرف میدانم چون میگویم بیگانه درما راه ندارد وچه آنها که طرفداران دولت هستند وچه آنها که دردل ملت همه دریک کشوریم خانواده کوچکترین واحد اقتصادی است وما دانشجویان اقتصادی دولت را نهادی بزرگترازخانواده ولی عین خانواده میدانیم بنابراین همه خواهر وبرادریم وباید دوستانه وصمیمانه به اختلافات واعتراضات درونیمان  پاسخ بدیم آیا شده دردرون خانواده برادری یا خواهری عقایدی برخلاف پدرومادر داشته باشد اورا دراطاقی زندانی کنیم وشکنچه کنیم آیا درخانواده های ما درخانه هایمان اطاقی نیزبرای حبس فرزندانمان داریم !! نه نه من باورنمیکنم چراباید درسطح ملی چنین رفتارهایی دیده شود وروز تحلیف پدرخانواده صدها فرزندخود را درحبس داشته باشد وخیلی ها هم افسرده وناراحت واز ناراحتی هرشب ا...اکبربگویند.

 من بسیارتلاش کردم و خواستم بسیاری را توجیه کنم تا دیگر به این مسیر ادامه داده نشود چون دوست ودشمن از تمام دنیا نظاره گرما هستند به مخالفان انتخابات که بیشترینشان تحصیلگرده است گفتم من نمیتوانم بپذیرم تقلب ودروغ دراین حد باشد چون آنها نیز عنوان میکنند قشر محروم مارا انتخاب کرده جوابی که به من دادند من جوابی پیدانکردم چون یک جواب علمی داشتند وریاضی که چگونه تجمیع آرا درشش یا هفت مرحله ایی که صورت گرفته واعلام شده وباتوجه به اینکه آراءهیچ منطقه ایی مشابه نیست حدودا"R=1میباشد این یعنی دادن یک برنامه ثابت به کامپیوتر وآرایش مهندسی !من سکوت کردم ولی باز گفتم تورو خدا اگرمیتوانید به طریقی آرام شوید ماهمه برادروخواهریم!

  نمیدانم چه خواهد شد هردو طرف به مسیر خود ادامه میدهد وآنهایی هم که میتوانستند اختلافات راپدرانه وبیطرفانه حل ورفع کنندنیزهرکدام ازجناحی پشتیبانی میکند !رییس جمهورمحترم درمجلس به اجرای قانون اساسی قصم یادمیکند ودرهمان لحظه مفاد اولیه آن که آزادی ملت درچارچوب قانون باشد درآنطرف دیواردرهاله ایی ازابهام است.

 من میدانم رییس جمهورهم ازماست واگردرایجاد رفاه وتوسعه اقتصادی ....مشکلاتی است ناشی ازعدم انتخاب وزیران کارآمد ومتخصص است که یا دارای تحصیلات وتجارب نامرتبط میباشند ویا دارای تجارب وتخصص پایین واین منجر میشود تا این ضعف درتمام سطوح تصمیم گیری ها اثر بگذارد.مشخصا همه دوست دارند تاثیر مثبت بگذارند وکارعلمی انجام دهند ولی اگر آن راندانند چگونه میتوانند.

 جناب آقای احمدی نژادآنطورکه بیان میکند وتلاش دارد میخواهد ریشه فقرونداری را ازبین ببرد ودراین راستا اقدام به افزایش حقوق بازنشستگان ودادن سهام عدالت و...  میکند ولی اگرایشان بجای اینهمه معاون ومشاور که بیشتر مشاورات سیاسی میدهند دلسوزانه یک مشاوراقتصادی بدوراز خلط سیاسی داشت چنین مشاوره ایی را پیشنهادنمیکرد اینکار رانکن چون افزایش حقوق 100درصدی وحتی 200درصدی نه تنها آنها از فقررهایی نمیابند بلکه بعداز چندماهی برایشان عادی شده وانتظارات وهزینه هایشان رابالا برده وخط فقررانیز بدلایل اثرات تورمی وانتقال بودجه عظیمی از سرمایه گذاری به مصرف آنها رافقیرترمینماید اگرچنین برنامه ایی بود باید حجم کمک درطول یکسال پیش بینی میشد وچون هزینه بیشتر این بازنشستگان فرزندان بیکار وخانه نشین آنهاست ابزار به فرزندان آنها داده میشدتاتبدیل به رشد وشکوفایی گشته واین خانواده ها رااز نگرانی دورسازد.ویا درسهام عدالت سوال اینست اگر از سوددهی به زیان تبدیل شود چه کمکی شده ودراینجا دوباره دولت باید از توان خود مایه بگذارد تا بتواند لطمات اجتماعی آن راجبران نماید.ووو

  من افتخارمیکنم که چهار کاندیدی داشتیم که توانستند عموم مردم رابا خود همراه سازد چه آقای احمدی نژاد که بخش اعظمی از دولت  وجناح راست راوچه آقای موسوی وکروبی ورضایی که بخش اعظم مردم واحزاب را.وافتخارمیکنم با اینکه کاندیداهای دیگر احساس میکنند حق آنها پایمال شده چقدرسنجیده وعلمی ومتین بیانیه صادرمیکنند.

 من افتخارمیکنم که هردوطیف برسرخواسته های خود ایستاده اند وتعارف ندارند فقط خواهشم اینست که اگر دروغی وتقلبی درهرجناحی اثبات شد برآن نمانیم وایستادگی نکنیم که این برشخصیت وفرهنگ وعقاید دینی واسلامیمان لطمه وارد مینماید.

 من امیدوارم اگر به هربهایی ریاست جمهوری تحلیف گشت وکاردولت آغازگردید امیدوارم نمایندگان مجلس تعارف وتعصب را کنار گذارند ونگذارند ودرمسند وزیران کسانی تکیه زنند که ازنظر تخصص وتجربه درشان ایران وایرانی باشد تا این مردم مظلوم باداشتن فرزندان تحصیلکرده ومتخصص ومنابع ملی عظیم دربدبختی وفلاکت نباشند.

 من امیدوارم که دلهایمان به مهروعطوفت عطرآگین شده واخوت وبرادری بیش ازپیش تبلور یابد وبجای حبس خواهران وبرادران غیرتمندمان دست دردست هم دهیم تاکنیم ایران راآباد.

 

 

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
رز

خیلی خوشبینانه فکر می کنید و من فکر می کنم بیشتر دوست دارید این تفرقه از بین بره.اما مگه می شه جلوی چشم خودمون آدم ها رو بزنند بکشنند بگیرند و ما دوسشون داشته باشیم بهشون لبخند بزنیم بگیم ما از یک خانواده ایم.امیدوارم آخر و عاقبت خوبی داشته باشیم