چگونه ازبحران عبورکنیم

همه انسانها درهرموقعیت وجایگاهی باشند وچه تاجر وبازاری وتولیدکننده وحتی کارمندو...درزندگی با بحران های مختلفی روبرو میگردند که عبورازآن برایشان غیرممکن مینماید وهمه تلاش وکوشش گذشته را میبینند که چگونه دریک لحظه از بین خواهد رفت.

  دراین حالت انسانها دروحله اول با یک یاس وناامیدی که تمام وجودشان را گرفته روبرو میشوند ودروحله دوم بدنبال توجیه اشتباهات ویافتن مقصری هستند تا بتوانند این وضعیت را برای خود واطرافیانشان توجیه کنند ودروحله سوم سقوط وناکامی وشرعی دوباره ازصفر ویاحتی زیر صفر واعتباری ازبین رفته وچون سابقه شکستی سنگین داشته اندبه ندرت درمیان چنین افرادی یافت میشود که جراءت وشهامت فعالیت دوباره را داشته باشند که چون همچون کوهنوردی خسته میمانند که از بالای قله به پایین افتاده باشد وبخواهد دوباره صعودکند.

 اما افراد دانا وفهیم چه آنها که به مطالعه وتحصیل به این علم رسیده اند وچه آنها که باتجربه وعمل ویا آنهاکه افراد باتجربه ایی درپیش رو دارند که آنها را آموزش وتدبیر میدهد میدانند که چنین برهه هایی از کاروتلاش جزو حیات ووجود کاروتلاش است ونشانه رشد وحرکت ودرچنین مواقعی نه اینکه ترس برشما نیاید ولی نباید گذاشت که ترس وهراس برشما مستولی ومسلط شود وامید ویقین داشته باشید که درسایه تلاش وممارست ازاین برهه عبورنموده وگام درمسیر هموار دیگری درادامه رشد وتوسعه خواهید گذاشت.

 حال ممکن است بسیاری بپرسند که درحرف آسان است ولی چگونه میتوان استراتژی علمی داشت ودرآن مقطع به تلاشهای بیهوده دست نزدو به بیراهه نرفت وحداقل امیدواربود که درمسیر هدف گام برمیداریم.

 استراتژی علمی به ما میگوید که اولا" درکاروفعالیت استراتژی وهدف تعریف شده داشته باشید ودرهرحال اطمینان ویقین داشته باشید که درمسیر درست واصلی گام برمیدارید،چه تولید کننده وچه تاجر باید بداند که درچنین شرایط خاصی(بحران ادامه دار وسخت)نباید به دنبال بخت وشانس واقبال نباشد ودرصورتی که استراتژی جدیدی نیز بخواهد تعریف نماید حتما" باید جوانب امررا بررسی نموده وگام بردارد تا با تعریف استراتژی صحیح بتواند ازبحران سریعتر وراحت تر عبورنماید نه اینکه مشگلی برمشگلات خودبیفزاید.

 ممکن است دراین راه ابزارها وامکانات اصلی شما جوابگوی عبور ازبحران نباشد این عامل نمیتواند به ابزارها وراهکارهای شعارگونه وصوری که همچون سراب درجلوی راه شما نمایان میشود دل ببندید وتمام امیدو آرزویتان را به آنها نبندید که چون مطمئن باشید بهترین مسیراصلی رفع مشگلات شما وهمراهی شما همان مسیراصلی شماست ودرصورتی که درهنگام بروز مشگل به راهها وروشهای تعریف نشده دست بزنید درصورت بروزمشگل اعتماد واطمینان دوست آشنا وبستر اصلی را نیز از بین خواهید برد.

 استراتژی جدید حتما" تعریف کنید که چون اینکارامیدواری شما را دوچندان میکند فقط این استراتژی ها حتما" درچارچوب فعالیتتان باشد تا شما رابه بیراهه نکشد وشک دیگران نسبت به شما ایجاد نکند.

 استراتژی جدید باید هزینه اضافی به سیستم شما تحمیل نکند ومدت زمان طولانی نیز شمارا اسیر خود نکند بلکه باید درکنارفعالیت شما وبا حداقل تنش ودرگیری پیگیری شود بطوری که ازمسیر اصلی فعالیتتان خارج نشوید.

 بسیاری درهنگام چنین وضعیتی بجای تمرکز وتلاش بیشتر درمسیر اصلی خود بیکباره به پیشنهادات ومسیرهای تعریف نشده وبا صرف هزینه های اضافی ووجوه دراختیارخود که برای فعالیت اصلیش حیاتی است گام درجهت دستیابی به پول های هنگفت وبادآورده میکنند که درآخر نیز میبینند سرابی بیش نبوده وطعمه کلاهبرداران وشیادانی شدندکه از گرفتاری آنها سوء استفاده کرده،که این اتفاق نه تنها شما را بامشگلات بیشترمواجهه میکند بلکه فعالیت اصلی شما را نیز ریشه کن میکند.

بنابراین دربروزبحران بجای گشتن بدنبال راه حلها وروشهای سراب گونه وواهی بدنبال تعریف استراتژی های صحیح وفعالیت بیشتردرمسیراصلی باشید. 

/ 0 نظر / 22 بازدید