بازارقطعات خودرو ایرن

 این بازار که حدفاصل بین خیابان امیرکبیر از چهارراه سرچشمه تا توپخانه وازبهارستان تاحدودا بازار قدیم میباشد.

 باطری ولوازم اسپرت ولاستیک بیشتردرمسیر خیابان امیرکبیر تا سرچشمه وقطعات دیگر درملت واکباتان وپاساژهایی همچون کاشانی ....وسیستمهای حفاظتی کوچه اوحدی  وبلبرینگ بیشتردرچراغ برق وتسمه درخیابان سعدی متمرکز شده است درقسمتهایی از بازار همانند کوچه امین دربار اوراق فروشها نیز به چشم میخورند وبسیاری میگویند که درقدیم این مناطق پرازاین فروشگاهها بوده است.

  دربازار علاوه برتاجران وواردکنندگان کالا نمایندگان ،شعب فروش شرکتها نیز کاملا" مشهود هستند.

  تاجرانی که تامین کننده وعرضه کننده قطعات به کل ایران میباشندکه برخی ازآنها انحصارا" برروی کالاهای وارداتی (نمایندگی محصولات خارجی)با برندهای تعریف شده فعالیت میکنند وبرخی انحصاران برروی محصولات داخلی(نمایندگی شرکتهای داخلی) ولی بسیاری ازآنها هم داخلی وهم خارجی را فعالیت میکنند .

 برای شرکتها وتولید کنندگان داخلی وخارجی داشتن یک نماینده یامکانی دربازار تهران برای عرضه محصولات خود بسیار با اهمیت است واهمیت آن بدلیل مراجعه وارتباط مستقیم کلیه فروشندگان عمده وخرده  استانها وتهران بابازار تهران است وهمچنین تجربه وشناخت بالای بازاریان تهران به آنها وعرضه مطمئن کالاها ودرسطح قابل قبول میباشد.

 یک شرکت یا تولید کننده شاید سالها تبلیغات وهزینه رامتقبل گردد تا بتواند درحد قابل قبولی فروش نماید ولی بایک ارتباط مستقیم با یک عمده فروش وتاجر بازار درعرض یک مدت کوتاه میتواندبه یک فروش قابل توجه وبازار مطمئن دست یابد.

 استفاده ازتاجران بازار برای شرکتها وتولید کنندگان چند مزیت مهم دارد:

١-دستیابی به سهم بازار قابل توجه درمدت کوتاه

٢-عدم نیازبه تقبل هزینه های سرسام آورتبلیغاتی

٣-کاهش ریسک فروش ومطالبات مشکوک الوصول

۴-عدم نیازبه داشتن پرسنل زیاد دربخش فروش

 ولی متاسفانه بسیاری ازشرکتها بدون توجه به مزیت های مختلف بکارگیری تاجران بعنوان نماینده فروش وبا این توجیه که بکارگیری یک تاجر بعنوان نماینده انحصاری ارتباط مستقیم آنها را بامشتریان قطع نموده ومیتواند برای آینده آنها خطر ساز باشد اقدام به تلاش به ایجاد فروش مستقیم بجای ایجاد نمایندگان فعال میکنند که بدلیل عدم امکان جذب ونگهداری کارشناسان قوی بازار وواحدهای تحقیقات بازار وتحمل بدون برنامه تبلیغات وهزینه های فروش درمدت زمان به این نتیجه میرسند که فروش وتولید دو تخصص ومقوله جداست ،ودرکشورهای پیشرفته با توجه به این موضوع میباشد که بجای ایجاد سازمانهای پرهزینه فروش وبکارگیری کارشناسان ازکانالها ونمایندگان فروش بهره میگیرند که این امرمنجر گردیده نه تنها درفروش داخل بلکه به بازارهای جهانی نیز دست یابند.

 تاجران ایرانی بخوبی به این خصلت شرکتها وتولید کنندگان داخلی پی برده وبه اصطلاح میگویند تولیدکنندگان وشرکتهای داخلی قابل اعتماد نیستند وطمع کرده ونسبت به دورزدن نمایندگان فروش وایجادارتباط بامشتری نهایی اقدام میکنند ،بدون توجه به اینکه هرچند این امر سود آنها را درکوتاه مدت زیاد میکند ولی دربلند مدت بدلیل ایجاد واحدهای فروش گسترده وجذب پرسنل وهمچنین مطالبات مشکوک الوصول به مراتب زیان بیشتری را متحمل خواهند شد.

 تاجرممکن است سودی درقبال این فعالیت میبرد ولی این سود بسیار کمتراز تقلیل هزینه وریسک وتثبیت بازاری است که شرکتها وتولید کنندگان بهره مند میگردند.

 شرکتها وتولید کنندگان اگربرطبق یک شرایط وقرارداد تعریف شده که برطبق یک اصول برد،برد تنظیم شده باشد وبجای اینکه این را برای خود کوتاه مدت فرض نمایند وعاملی درجهت معرفی بازار وتصاحب بازار تلقی نمایند واحساس نمایند که بعد از یک مدت میتوانند تاجررا به کنارگذاشته وخود سود صفر تا صد را بدست بیاورند بدانند همان تاجر که توانسته شرکت ناشناخته را به موقعیت برتر برساند میتواند براحتی درصورت اشتباه تولید کننده وشرکت درکنارگذاشتن او(به اصطلاح دورزدن)رقیب اور ا وارد بازار نماید واینکار هیچ سودی را برای آن تولید کننده وشرکت نخواهد داشت جز تضعیف بازار.

 بنابراین باید شرکتهای ایرانی از شیوه های علمی وتجارب شرکتهای بین المللی بیاموزند که تولید وفروش دومقوله جداگانه است وبجای اختصاص قدرت وتوان شرکت به هردومقوله تمام توان خود رابه تولید محصول بگذارند وفروش خود را به شرکنها وتاجران موفق واگذارند وبدانند این مشارکت واتحاد آنها را درکوتاه مدت وبا موقعیت تثبیت شده تر به اهداف وخواسته هایشان میرساند. 

 بدلیل عدم وجود یک اعتماد وارتباط صحیح متقابل بین شرکتها وتولیدکنندگان داخلی با تاجران بازار وایجائ ارتباط مناسب تولیدکنندگان خارجی بابازار تهران منجرگردیده تا محصولات خارجی براحتی واردبازارهای داخلی شده وعرضه گردد،باوجوداینکه شاید بسیاری ازمحصولات ایرانی به مراتب باکیفیت تر ورقابتی تر ازمحصولات خارجی باشد.

 ازقدیم گفتند تاجرتوان آن رادارد که مس را بجای طلا بفروشد این ضرب المثل نه اینکه گویای تقلب باشد بلکه نشانگرقدرت واعتبار تاجر نزد مشتریان است که حرف ونظرتاجررابرانتخاب محصول ارجح ترازخودمحصول میدانند.

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید