ادب واحترام وانسانیت بزرگترین سرمایه ملی

 یکی از مهمترین اصل درپیشرفت وترقی این است که نقاط قوت وضعف خود را خوب شناخته وبجای سرپوش گذاشتن به آنها از ترس از رقبا ومخالفان به بیان وتحقیق وتفسیر علمی پرداخته وراههای اصلاحی لازم را بکارگیریم تا گذشت زمان زخم تازه را به کهنه تبدیل ننماید وعیب وایراد کوچک همچون سرطانی بدخیم تمام وجودمان رادربرنگیرد.

 ایستگاه مترو درازدحام جمعیت یک تحرک وتلاش نهفته ایی را دردرونش حس میکنی وبه محض بازشدن درهای مترو همچون آتشفشان خاموشی که بیکباره فعال شده باشد فوران میکند برخی ازجوانان بدوراز ادب واحترام وبا تندی وتمام توان بسوی صندلیهای مترو میدوند ودرسرراه خود هرپیرو وبچه ایی را درهم میکوبندانگارمسابقه بزرگی درراه است وپاداش بزرگی درانتظار!!!

 ازخط عابر پیاده میخواهی خیابان شلوغی را رد شوی نه ماشین نه موتور اجازه عبور نمیدهند منتظر میمانی تا شاید لحظه ایی توقف وفاصله ایجاد شود ولی از دور با چراغ هایشان علامت واخطار میدهند که اگر وارد مسیر شوی مابه سرعت از راه خواهیم رسید. بالخره وبالجبار با بالا نگه داشتن دستت به علامت تسلیم وناچاری برای عبور وارد مسیر عابر پیاده میشوی از همه خطرناکتر وخشن تر راننده های تاکسی هستند واگرشانس بیاری شاید ماشین های شخصی اجازه عبوردهند ولی باز از یورش موتورها از پشت  سرآنها باید بهراسی وهشیار باشید.

 خریدی داری که الزاما" چندین نفر درنوبت ایستادند هرمشگل واضطراری داشته باشی نمیتوانی زودتر بگیری ولی براحتی میبینی که برخی با جسارت وپررویی خاصی میایند وداخل صف میشوند واگر بپرسی میگوید ساعتی پیش نوبت گرفته است!

 با ماشین میروی جوانانی را میبینی که خیابان را با مسیر مسابقه رالی اشتباه گرفته اند واگر آرام بری(باسرعت تعریف شده درتابلو)بارها وبارها مورد تعرض آنها قرارمیگیری.

 دختری تنها میرود وبی توجه به اطراف ولی هرلحظه وهرزمان میبینی که پسرجوانی متلک ومزاحمتی براو ایجاد میکند.

و... و....

 بنظر من نباید به این موضوعات بی توجه بشویم وبدانیم که بزرگترین سرمایه ملی اخلاقیات است ونه مادیات واین را هم باید بپذیریم که این اخلاقیات درگذشته بسیاربالاتر وبیشتربوده واگر چنین شده ازماست که برماست وهمه برنامه ها وبودجه ها وروشهایی که داشتیم اشتباه بوده ویا غیرموثر .هرهزینه وتحقیقی درریشه یابی این مسائل بدوراز دیدگاههای سیاسی وتعصبی از هزینه های عمرانی نیز بااهمیت تراست، بیاید حتی اگر لازم بود برخی موارد را الگو برداری کنیم که دیگران چگونه توانسته اند برخی اخلاقیات وادب واحترام را دربسترهای اجتماعی به نحو شایسته ایجاد کنند که بارها وبارها آنهایی که رفتند وگشتند میگویند این مسائل دربسیاری از جاها تعریف شایسته دارد.

/ 0 نظر / 37 بازدید