زندگی در بن بست

برخی ها میگویند دیگر به آخر خط رسیدیم یا زندگیمان به بن بست رسیده فرقی نمیکند کسی که به این نکته میرسد مرد باشد یا زن درفعالیت تجاری وکار رسیده باشد یا در زندگی خانوادگی بیشتر میخواهم به مفهوم واقعی این بحث بپردازم.

باید به این موضوع توجه کنیم که در زندگی بشری هیچ بن بستی وجود ندارد وانسان توان قدرتی دارد که از هر مشگل وگرفتاری وبدبختی بسلامت عبور کرده وپله های ترقی را بپیماید مثالهای ساد ه ایی دراین ارتباط میزنم فرض کنید فردی در تصادف یکی از اعضای اصلی خود همانند چشم ویا دست ویا پا را از دست میدهد وآنقدر افسرده وناراحت میشود که بجای استفاده بیشتر وبهتر از سایر اعضا متمرکز میشد به همان عضوی که از دست داده وروز بروز خود را افسرده تر وغمگین تر یافته وروز بروز پژمرده وضعیف میشود وبالعکس افرادی هستند که چندین عضو را ندارند ولی میبینی چون دست ندارد با پا مینویسد وچون چشم ندارد با گوش میبیند .

حال میخواهم موضوع را ببرم به فعالیتهای اقتصادی ، فعالیتهایی که هر فرد درآن صدها فکر و خیال دارد وانتظار دارد تا منافع مالی خوبی را برای رفع نیازهای رفاهی خود بدست آورد ولی چگونه میشود که یک فرد دراین فعالیت به بن بست میرسد درحالی که خود میداند این فعالیت سود وزیان دارد ومیداند چگونه بسیاری شکستهای سختی دیده اند ولی برخاسته ودوباره با قدرت واعتماد به نفس ادامه داده اند.

آنهایی که به بن بست میرسند افرادی هستند ترسو واز طرف دیگر فعالیت خود را از اول با ساز ودهل به دوست وآشنا گفته اند وچون فعالیت ادامه داشت همیشه شیر بودند وبی برنامه خرج میکردند واحساس میکردند که منافع فعالیتشان در نتیجه خوش فکریشان گل کرده وچون فعالیت به سراشیبی افتاد ومشکلات شروع شد ترس تمام وجودشان را میگیرد وچون اطرافیان به فوریت متوجه شده وهمهمه هابشود شکست آنها را سنگین تر وحرکت دوباره آنها را مشگل تر میکند.

بدانید در زندگی بن بستی وجود ندارد واگر احساس میکنید به بن بست رسیده اید سخت دراشتباه هستید بلکه بجای لفظ بن بست از تجربه های سخت استفاده کنید هرشکستی که میخورید بسته به بزرگی وکوچکی آن به همان اندازه به پیروزی نیز نزدیک میشوید.

فعالیتهایتان را به جزییات پیش دیگران وحتی خانواده خود مطرح نکنید انگار دقیقا" موجودی پول خود را به زن وفرزند وخانواده خود بگویید وچون زیاد شود آنها هزینه هایشان را با همان شدت حتی بیشتر افزایش دهند وچون کم شود همه هراسان شود ولی اگر همیشه بیش از 60 درصد توان وقدرت وفعالیت خود را عنوان نکنید بنابراین 40 درصد حاشیه امن دارید که هراتفاقی در این حیطه برای شما بیافتد هیچکس نه متوجه خواهد شد نه هراسان وشما نیز فرصت جبران دارید .

سعی کنید مطالعه واطلاعاتتان بالا ببرید ودراینصورت نه تنها خواهید دید که این خسارت شما بن بست نیست بلکه بسیار رویداد واتفاق عادی ومعمولی است که درمسیر تجارت باید تجربه کنید .

بدانید بجای بن بست صدها راه برای عبور از بحران ها وجود دارد و بسیاری از بحران ها نیز خودبخود رفع میشوند و هرکسی تحمل وصبرکند آنها را پشت سرمیگذارد.

زندگی درجریان است واگر به اطراف خود بنگرید میبینید همه درهر سطحی که باشند دارند زندگی میکنند وبرخی در موقعیت گرفتار خود خوشیهایی را تجربه میکند که دیگری با پول وثروت آن را نمیتواند تجربه کند.

/ 1 نظر / 37 بازدید
حمید

بسیار عالی موافقم