رکود وعبور از تعهدات

شاید بدترین وضعیتی که در شرایط رکودی ایجاد میشود از کمبود گردش نقدینگی ومشکل پاسخگویی به تعهدات است.

دراین شرایط تجار با مشکل عدم تامین منابع لازم برای تعهدات خود مواجهه شده وتداوم فعالیت خود را در خطر میبینند.

تعهدات جزو ذات فعالیت تجاری بوده وهمیشه ودر هر شرایط اقتصادی وجود داشته ووجود آن برای هر تاجری یک نوع توان و تجربه فعالیت محسوب میشود وایجاد تعهد ورفع آن یکی از مهمترین مسائل تجاری ومیزان ایجاد آن و روند تعریف شده آن به توان و اعتبار و تجربه تاجر بستگی دارد وحجم آن منجر میشود تا تاجر بتواند  عملیات وحرکتها وتصمیمات تجاری بیشتری کرده ودرواقع سود بیشتر ی نیز بدست آورد.

آن چه دراینجا میخواهم اشاره کنم نه ماهیت وعلل وعوامل ایجادی تعهد بلکه بهترین طرق ممکن برای عبور از تعهدات درشرایط رکودی است.

شرایط رکودی به شرایطی اطلاق میشود که در آن تاجر براحتی نمیتواند سایر اموال خود را تبدیل به وجه نقد کند.

البته اینجانب توصیه میکنم حتی در شرایط تورمی نیز از این الگو طبعیت کنید ولی شرایط رکودی خود بالاجبار شرایطی ایجاد میکند که تاجر  نتواند از سایر امکانات خود برای تامین تعهدات براحتی بهره گیرد.

همانطوری که اشاره کردم یک تاجر موفق برای تجارت خود تعاریف دقیق وصحیحی دارد ودر آن سرمایه ودرآمد وهزینه و... تعریف کامل شده اند وزندگی شخصی واموال شخصی اش به هیچ وجه ربطی به فعالیت تجاری اش نداشته ودر سخت ترین شرایط نیز دست به تبدیل آنها برای رفع بحران بوجود آمده وتامین تعهدات نمیزند زیرا بخوبی میداند تعهدات سنگین وسخت خود درفرد تلاش و حرکت ایجاد میکند تا فرد بتواند از مشکلات و تعهدات تجاری عبور کند وحتی درصورتی که موفق نشود منجر به بروز وضعیت ومذاکره وتجاربی میشود که فرد تاجر را بیش از پیش تواناتر وموفق تر خواهد کرد واز طرف دیگر باید توجه داشته باشیم این مشکل را خود ویا شرایط اقتصادی جامعه به ما تحمیل کرده وماندگار نیست.

مهمترین دلیل برای عدم تبدیل اموال شخصی برای رفع مشکلات تجاری توجه به این موضوع مهم است که منابع شخصی شما بالاخره پایانی دارد ولی تعهدات درذات فعالیت تحاری بوده وپایانی ندارد.

تاجرموفق نه تنها از اموال شخصی خود نمیکاهد بلکه درسخت ترین وبدترین شرایط به اموال خود نیز اضافه میکند.همین پشتوانه شخصی او تاثیر بسزایی در اعتماد بنفس واعتبار او نزد دیگران دارد.

دربسیاری موارد صبر وتحمل وگذر زمان بسیاری از مشکلات را رفع میکند واگر تعهد ایجاد میشود گشایشهایی نیز بوجود میاید.

/ 0 نظر / 37 بازدید