تحلیل درآمدها ،هزینه ها،ومنابع موردنیازکلانشهرها

                                                                   

     ازدوران باستان تاکنون ودرهمه کشورها تامین منابع کافی وپایداربرای پوشش هزینه خدمات شهری ودست یابی به توسعه پایدار یکی از مباحث مهم وقابل توجه شهرداریها ودولت ها بوده است.

     منابع درآمدی شهرداریها یا از منابع داخلی و یا منابع درآمد خارجی تامین میگرددکه از جمله منابع داخلی میتوان به درآمد حاصل از عوارض مستغلات ومنابع درآمد خارجی به عوارض دریافتی ازبرق وآب...اشاره کرد.

    درقرن حاضر بدلیل اهمیت شهرداریها وارتباط مستقیم آنها با زندگی روزمره شهروندان، توسعه روزافزون زندگی شهری چه ازنظر کیفیت وکمیت منجرگردیده تا نحوه ونگرش مدیریت شهری وتامین منابع مالی وارائه خدمات شهری رشد روز افزونی یابد ومطالعات وپژوهشهای زیادی دراین زمینه صورت گیرد.

    امروزه آیین نامه ها ومصوبات زیادی تنظیم وتصویب گردیده تا بتوانند جوابگوی این بخش مهم باشند،ولی آنچه اهمیت دارد پیچیدگی وتوسعه روزافزون نیازهای بشری وتامین رفاه شهروندان از محل منابع محدود که این امر منجرگردیده تا شهرداران ومسئولان مدیریت شهری خودرا ناتوان درتنظیم وتامین بهینه منابع لازم برای انجام هزینه خدمات شهری ببینند.

    تحلیل مالی  Financial Analysis یکی از روشهای علمی وتحلیلی است که میتواند با بررسی تحلیلی درآمدها وهزینه ها ومقایسه آن با سنوات قبل اطلاعات مالی مدیریتی لازم را درجهت پیش بینی وکفایت منابع مالی آتی وروند هزینه ها به مدیران شهری ارائه نماید.

    بررسی تحلیلی اگربدرستی انجام شود مدیران شهری میتوانند با استفاده از روابط بین اطلاعات مالی وعملیاتی نقاط قوت وضعف وفرصتها وتهدیدهای نظام مالی خودراشناسایی وبدرستی به تهیه وتنظیم بودجه وبرنامه ریزی های مالی بپردازند.

   یکی از فنونی که درتحلیل مالی میتواند از اهمیت زیادی برخوردارباشد تحلیل نسبتهای مالی است تکنیکی که متاسفانه باوجود اهمیت زیاد آن درتجزیه وتحلیل مالی بسیاری از مدیران مالی ما با آن بیگانه بوده وازاین ابزارمهم جهت ارائه راهکارهای عملی درجهت شناسایی وضعیت واحداقتصادی هیچ استفاده ایی نمیکنند وفقط درسطح نگهداری حساب به واحد خود سرویس میدهند،این تکنیک دوفایده مهم میتواند داشته باشد:

   اولا" باتحلیل نسبتهای مالی می توانیم به بررسی تحلیلی نسبتهای تامین منابع مالی وهزینه خدمات شهری ومقایسه آن باروند سنوات قبل درجهت شناخت روند روبه رشد آنها ودست یابی به منابع درآمدی تثبیت شده وجوابگو درمقابل هزینه های پیش بینی شده خدمات شهری وتنظیم بودجه عملیاتی واقع بینانه دربرنامه ریزی های آتی وهمچنین تحلیل هزینه ها ومقایسه آن با روند گذشته درجهت تعیین نرخ رشد ویا امکان کنترل وکاهش آنها (حداقل هزینه وحداکثر استفاده)،دراین بررسی نقاط ضعف ،قوت وفرصتها وتهدیدها ی نظام مالی نیزبخوبی مشخص میگردد.

    ثانیا" با تحلیل مالی وبرآورد کامل نسبتهای مالی براحتی میتوان عملکرد مالی وعملیاتی کلیه کلانشهرها را باهم مقایسه نموده ونقاط قوت وضعف آنها را شناسایی  وروشهای بهبود منابع مالی وخدمات شهری را الگوبرداری وپیشنهاد نمود.

    درواقع دربررسی تحلیل مالی میتوان عملکردوضعیت جاری یک شهرداری را تحلیل وبا عملکرد سنوات قبل  وبا عملکرد سایر شهرداریها مقایسه نمود.

    درتحلیل مالی شهرداریها میتوانیم هم ازروش تحلیل نسبتهای مالی وهم از روش تحلیل صورتهای هم قیاس استفاده کنیم.

     درتحلیل نسبتهای مالی ،کل صورتهای مالی شهرداری موردبررسی تحلیلی قرارگرفته("درآمدها،هزینه ها") ونقاط قوت وضعف و "منابع مورد نیاز" جهت پوشش هزینه های خدمات شهری شناسایی میگردد.

   درتحلیل صورت های هم قیاس میتوان وضعیت یک شهرداری را با شهرداری دیگربه راحتی مقایسه وتجزیه وتحلیل نمود.

   ازآزمون های توجیهی Assesement Test نیزمیتوان درجهت محاسبه نرخ ارائه خدمات شهری به شهروندان استفاده نمود که خودمیتواند بعنوان یک رویه ویا سنجش میزان خدمات رسانی شهرداریها مورداستفاده قرارگیرد.

   روشهای تحلیل مالی میتوانند کمک شایانی دردست یابی به توسعه پایدار با دست یابی به منابع مالی تثبیت شده وکنترل وبهبود انجام هزینه ها وجلوگیری از انحراف ازبرنامه ها به شهرداریها و به شوراها ودولت در تحلیل عملکرد شهرداریها بکنند.

   دراین مقاله اینجانب تلاش خواهم نمود که به بیان اهمیت استفاده از تکنیک های بررسی تحلیل مالی شهرداریها وهمچنین انجام بخشی از تحلیل مالی شهرداری تهران وتجزیه وتحلیل آن درجهت نشان دادن اهمیت این روش در تحلیل و بررسی وضعیت موجود وکمک به بهبود برنامه ریزی ها وتامین منابع لازم وکنترل هزینه ها وتصمیم گیریهای صحیح مدیریتی داشته باشم.

/ 1 نظر / 19 بازدید
m.mg

ای کاش مسولین در مورد کارخانه جاتی که موتور سیکلت تولید میکنند تحقیق میکردند که ببینند که آیا اینها از طرف کشورهای بیگانه ماموریت دارند روی اعصاب مردم کار کنند، و با آلودگی صوتی که ایجاد میکنند روح روان مردم را خراب کنند.وجالب این که در مورد آلودگی صوتی فقط گاهی مضرات آن را یا بزبان می آورند ویا مینویسند. ولی متاسفانه اصلا هیچ اقدام عملی صورت نمیگیرد.حتی سر چهارراهها من بارها دیده ام با وجود حضور پلیس راهنمایی موتور سوارها چراغ قرمز را ردکرده اند،ولی هیچ کس درمورد آن هیچ اقدامی نکرد.پس ممکن است در بین مسولین هم کسانی باشند که با این بیگانه گان همکاری میکنند.