رازموفقیت درتجارت وتاجر شدن

درزندگی روزمره ودرصداسیما ومقاله ها وکتابها وقتی از افراد خوشبخت وموفق یاد میکنند عنوان تاجرمیدهند،البته نه امروزه بلکه از دوران باستان برترین وموفق ترین افراد تاجران بودند که همیشه ودرهمه حال علاوه بر بحث تجارت حتی درسیاست وفعالیتهای دیگرنیز تاثیرگذاربوده اند.

 تاجرکیست ؟ قانون تجارت تاجر  به اینگونه تعریف شده است:

تعریف تاجر:تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد و چون معاملات تجارتی عرفا خرید و فروش به قصد انتفاع است بنابر این کلیه اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش یا اجاره اموال منقول می نمایند تاجر شناخته می‌شوند."

 برطبق عرف وسنت به کسانی که اقدام به خرید وفروش کالا بصورت عمده چه ازداخل ویاخارج میکنند تاجرگفته میشود واین عمل آنها نیز تجارت گفته میشود که امروزه با توجه به توسعه شیوه های تجاری عناوینی از قبیل تاجر داخلی ،تاجربین المللی ،وتجارت الکترونیکی ...نیز به تعاریف فوق افزوده شده ولی به هر حال آنچه دراینجا برای مامهم بود بحث وتعریف تاجربود.

دراینجا به بیان برخی از عوامل موفقیت درتجارت اشاره نموده واز یک مثال عینی دررابطه با بحث ایجاد فعالیت تجاری وماهیت آن میپردازم.

 متاسفانه بسیاری یکی ازمهمترین عامل موفقیت درتجارت را شانس واقبال میدانند که همین عامل نیز باعث میگردد بسیاری از کسانی که وارد تجارت شده اند پس از مواجهه با ناکامی وشکست بجای صبر وتدبیر وتلاش درجهت احیا وادامه فعالیت خود را بدشانس وبداقبال توصیف کرد وبا توجیه شکست وناکامی خود تجارب وتلاش چندین ساله را به کناری گذاشته وازادامه فعالیت باز میماند.

 من تجارت وورود به آن را همانند کوهنوردی وصعود به یک قله عظیم میدانم که صعود از آن استقامت وتلاش وبرنامه ریزی وتهیه عوامل وامکانات مورد نیاز میدانم.

 برای صعود به کوه ابزارهایی همانند کوله پشتی مناسب وچوب کوه وطناب وخوراکی مقوی ومغزی ونوشیدنی...لازم است ولی هیچ وقت گفته نشده که قیمت وجنس ابزارها درچه قیمت وارزشی باشد شاید کسی چوب کوه وکوله پشتی  چند صد هزارتومانی داشته باشد وکسی چوب معمولی کوله پشتی دست ساز.

 عوامل موفقیت درتجارت:(باالگو گرفتن ازصعودبه کوه)

١-داشتن تصمیم واراده قوی:یعنی برای رفتن به کوه وصعود ابتداء" باید از دشواری راه وسختی آن مطلع بوده وتصمیم واراده قوی در صعود به آن داشته باشیم ودرتجارت وعرصه آن نیز چنین است ومشگلات ودشواریهای زیادی را خواهیم دید که باید ازقبل درخود وخانواده مان این سختی ها ومشگلات را دانسته بااراده واستوار ادامه دهیم.

٢-داشتن آگاهی وبرنامه ریزی: همانگونه که برای صعود به یک کوه لازمه اصلی آن داشتن آگاهی از مسیر حرکت ومدت زمان صعود سختیهای راه ...است وبایستی از قبل بابرنامه ریزی صحیح بهترین زمان صعود وحرکت راانتخاب نموده وازقبل خودمان را با پیاده روی های موردی وتمرینات ورزشی آماده این صعود کنیم. درتجارت نیز داشتن آگاهی لازم از تجارتی که درآن وارد میشوید ومشگلات واستراتژیها ورقبا ...وبا برنامه ریزی لازم درمقطعی که میخواهید وارد شوید واستراتژی که میخواهید استفاده کنید تابتوانید با اطمینان گام بردارید.

٣-داشتن ابزار وامکانات اولیه لازم:برای صعود از هرکوهی باید متناسب با ماهیت کوه(یخی یا صخره ایی...)باید از ابزار ولوازم لازم برخوردار بود هیچ وقت نمیتوان با ابزار یک کوهی که خشک وصخره دار است به کوهی که پوشیده از برف ویخ دار است صعود کرد.دراینجا قیمت وارزش لوازم مطرح نیست ولی بدون ابزار حرکت کردن اشتباه وصعود غیرممکن است. درتجارت نیز باید بسته به نوع تجارتی که میخواهید درآن وارد شوید باید ابزار ولوازم کافی به همراه داشته باشید ممکن است تجارتی سرمایه برباشد وتجارتی کاربرالبته نه به این معنا که پس اگرسرمایه نداشته باشید هیچ وقت نمیتوانید وارد برخی از تجارتها شوید بلکه باید حداقل ممکن را با مشارکت ویا تسهیلات و...تامین نمایید.

۴-داشتن تدبیرو ذکاوت واستراتژی صحیح: ممکن است یک کوهنورد درمسیر راه به موانع ومشگلاتی مواجهه شود که جز توقف وبرگشت برایش راه دیگری متصور نباشد ولی به هرحال برای صعودنباید مایوس شود وهمه ابزار ودانش وتدبیر خودرابکارگیر تابتواند با عبور از آن مانع به راه خود ادامه دهد.درتجارت نیز هرچقدرتلاش وبرنامه ریزی واستراتژی داشته باشی باز به نقطه های میرسی که میبینی هیچ کدام از برنامه ها وروشها جواب نداده وفعالیت چند ساله ات متوقف میشود دراینجا بجای یاس وتوقف فعالیت باید باصبر واندیشه وامیدوار راهکار عبورازاین مانع رابیابی وبه فعالیتت ادامه دهی.

۵-داشتن ذخیره وپس انداز لازم وکنترل مصرف وحفظ لوازم: اگردرمسیر صعود خوراکی ها را بی رویه مصرف کنی وبه دلیل استفاده بد از ابزارها چوب دستی بشکند ویا کوله پاره شود ویاحتی قمقمه آب خالی شود هرکدام از آنها کافی است که صعود رابرایتان ناموفق کند.درفعالیت تجاری نیز چون اول کار معمولا" بخت باشما یار خواهد بود وهمانند آسانی مسیر کوه درابتدای صعود نباید مصرف وهزینه ات را بالا برده وفکرکنی که این خوش بیاری همیشه خواهد بود واگرکالایی را برای فعالیت تجاری انتخاب کردی وتیمی نیز فعال کرده ومنابعی نیز بدست آورده اید قدرآنها رادانسته وبدرستی وبه اندازه ازآنها استفاده کنی.

۶-مسیر اصلی راادامه دهید وازمسیری به مسیر دیگرنروید:درهنگام صعود به کوه معمولا" مسیرها تعریف شده است وبه تجربه تعیین شده واگر چندین مسیرتعریف شده وجوددارد وشما یکی را انتخاب کردید همان را با همه مشگلات وسختی هایش ادامه دهید ودربین راه بدنبال تغییرمسیر نباشید.درتجارت نیز بسیاری که درکاروفعالیتی وارد میشوند تازمانی که به سدومشگلی مواجهه نشده اند ادامه میدهند وهرموقع با سد ومانعی مواجهه شدند تغییرمسیر میدهند بدانید تاجران موفق دریک مسیر گام برداشته وصعودکرده اند.

٧-درطول مسیر اعتماد واطمینان وصداقت وراستی را سرلوحه فعالیتتان کنید:شما درراه صعود با همه به نیکی رفتارکنید واز حیله ومکر بپرهیزید که درصورت بروز مشگل برایتان دوستان به کمکتان بیاید وشمارا یاری کند .درتجارت نیز اگر صداقت وراستی را پیشه کنید واعتماد واطمینان به دوستان تلاش وبرنامه ریزی کنید بدانید روزبروز بردوستان ومشتریان شما افزوده شده وموفقیت شمارا افزون خواهند کرد.

٨-مغرور ومتکبرنشویدومتواضعانه به فعالیتتان ادامه دهید:اگرکوهنوردی مغرورانه ومتکبرانه گام درکوه بگذارد درمواجهه با مشگلات بدلیل عدم اندیشه وهمفکری مناسب ازصعود بازمیماند ودیگرهیچ وقت جرات صعود نخواهد داشت.درتجارت نیزهرچه قدر رشد وتوسعه پیدا میکنید به همان اندازه هم متواضع وفروتن باشد تا رقبا ومشتریان را تحریک نکند.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 56 بازدید