مذاکرات وین

مذکرات طولانی بین ایران وگروه 1+5 یک وتداوم تحریم ها تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات فشار اقتصادی زیادی به قشر محرم وضعیف جامعه تحمیل مینماید .

از طرف دیگر فعالان اقتصادی نیز بدلیل رکود سهمگینی که بیش از یکسال براقتصاد کشور سایه گسترده منجر شده تا بدلیل کاهش نقدینگی وضعف گردش مالی انجام به موقع تعهدات میسر نشود وبسیاری را با تردید ویا توقف فعالیت مواجهه نماید.

شاید دراین بین فقط دلالان پولی و نزول خورها بستر بسیار خوبی برای سودجویی پیدا کردند.

مشخصا" ادامه این روند نه تنها مخرب است بلکه اقتصاد کشوررا با بحران شدیدی روبرو میسازد که تبعات آن از خسارت چنگ نیز بیشتر است.

متاسفانه دراین بین برخی  فقط به اقتدار سیاسی و یا نظامی توجه کرده واین ایستادگی را تایید میکنند وکشورهایی همچون چین وروسیه نیز خود را حامی مطمئن وثابتی نشان میدهند.

هرچند فشار اقتصادی کشورهای غربی وآمریکا برکشورما که مردم عادی را بیشتر گرفتار و ناتوان کرده از نظر حقوق بشر وبین الملل محکوم است ولی باید به یک نکته هم توجه کنیم که کشورهای روسیه وچین نیز نه حامی ما بلکه بیشترین بهره برداری واستثمار اقتصادی را دراین بین از موقعیت پیش آمده میکنند.

به هر حال امید است که این مذاکرات از بن بست بوجود آمده به یک نحو منطقی که حقوق وحقه ملی مان نیز تامین شده باشد خارج شود.

آنچه دراینجا میخواهم اشاره کنم این است که فعلا ودرهر شرایطی فعالان اقتصادی باید واقع بین باشند که این رکود دربهترین حالت تا ششماه ادامه دار خواهد بود ودرصورتی که انتخابات مجلس نیز تاثیر مثبت درماندگاری آن نداشته باشد باید خودرا برای این ماندگاری آماده رویارویی وحفظ فعالیتها وتداوم فعالیتها را داشته باشیم.

عبور از این بحران درشرایطی که سیستم های بانکی چه درتامین نقدینگی و تحویل چک بیشترین وشدیدترین ضوابط را به اجرا گذاشته اند واز طرف دیگر در جذب اقساط نیز با شدت تمام برخورد میکنند بسیار سخت ودشوار خواهدبود.

کسانی خواهند توانست از این مقطع عبور کنند که بتوانند فعالیتها وعملیات خود را کوچک سازی نموده وورودی کم درقبال تعهد بالا را مدیریت کنند واز بروز وتحمیل خسارت بیشتر خودداری کنند.

کسانی که فکر کنند تجربه عبور از بحرانها را با ریسک بالا دارند وبخواهند بجای کوچک سازی با جذب منابع از بیرون که بیشتر منابع غیر بانکی وحتی بانکی با بهره بالا کرده وبا حرکت و اقتدار پیش خواهند رفت معمولا چنین افرادی شکست بدی را تجربه خواهند کرد.

چنین شرایطی همانند گرفتارشدن قایق باربری در طوفان سهمگین میباشد که ناخدا تنها چاره ایی که دارد بخشی از بار را که حتی ارزش مند است دردریا بریزد و کشتی را با آرامش ودرسکون پیش براند.

متاسفانه درچنین شرایطی باید دولت با سیاستهای انبساطی  توسط بانکهاو تخفیفات مالیاتی  واستمهال وامها ورافت وتخفیف محاکم قضایی فعالین اقتصادی را  یاری نماید که برعکس آن صورت میگیرد.

/ 2 نظر / 69 بازدید
کریو رایگان

اکانت کریو رایگان...با قابلیت بروز رسانی خودکار nod32‎ http://www.aparat.com/v/TlNic server : kerio.mrtunnel.ir user : public password : secret‎

کریو رایگان

اکانت کریو رایگان...با قابلیت بروز رسانی خودکار nod32‎ http://www.aparat.com/v/TlNic server : kerio.mrtunnel.ir user : public password : secret‎