نمودارعمرچیست؟

گیاهان ،جانوران ،انسانهاوحتی شرکتها ودولتها وهرگونه فعالیت وعملیاتی دارای یک نمودار عمرمیباشدکهعدم توجه به آن میتواند مشکلات ونتایج تاسف باری رابدنبال داشته باشد.

 امروزه با توجه با پیشرفتهای چشمگیری که درزمینه علم پزشکی ایجاد شده بسیاربه این امرمهم درانسانها توجه شده وکارت رشد نوزاد به محض تولد بچه ارائه میگردد که پدرومادران بتوانند رشد مرحله ایی نوزادراکنترل وواکسن های لازم را درمقاطع لازم ومعین تزریق نمایند تا بتوانند مطمئن شوند که فرزندانی سالم وتوانمند به جامعه تحویل خواهندداد.

 درگذشته بدلیل عدم توجه علم پزشکی به این مقوله (کنترل نموداررشدوواکسن های دوره ایی )مهم وعدم آگاهی خانواده ها منجرگردیده بود تابسیاری ازمرگ ومیرها درهمین دوران به وقوع بپیوندد و بسیاری ازمعلولیتها نیز ناشی از عدم کنترلهای پزشکی همین دوران باشد.

 باتوجه به مثال عینی فوق اهمیت آشنایی با نمودارعمربرای شرکتها ودولتها وفعالان اقتصادی ....بخوبی نمایان میشود .

 شرکتی که تاسیس میگردد ویا دولتی که پس از انقلاب تشکیل میشود ویا فعالیت جدیدی ایجاد میگردد همانند نوزاد تازه متولدی است که نیاز دارد برای عبور از مرحله نوزادی نموداررشدی داشته باشد واستانداردی برایش تعریف شود تا درصورت انحراف دربرنامه ها ورشد سریعا" اقدامات مدیریتی لازم صورت گیرد وواکسن های لازم درمقاطع معین تجویزشود.

 بسیاری ازشرکتها ودولتها درهمین مرحله نوزادی بدلیل بروز اشتباهات واتفاقات تعریف نشده و عدم مدیریت ونظارت صحیح یا به انحراف کشیده میشود ویا ورشکست ودچارتغییرمیگردد ویا درصورت دوام بدلیل انحراف ایجاد شده ازمسیر اصلی نه بازدهی مناسب خواهد داشت ونه محبوبیت لازم را.

 صاحبان شرکتها ودولتها وفعالان اقتصادی ...باید با استفاده از کارشناسان ومشاوران خبره نمودار عمرواحد تحت مسئولیت خودراترسیم نموده ودقیقا" برطبق برنامه ها وچارچوب های تعریف شده درمسیر رشد وتوسعه گام بردارند والا بعد از سالها تلاش وفعالیت تازه متوجه خواهند شد بجای رشد وتوسعه تعالی به قهقرا رفته ووضعیتشان از روزاول بدتر ومشکلاتشان دوچندان شده وآن موقع خواهند دید بجای اینکه کاروتلاششان آنها رابه آرامش وآسایش سوق دهد به تضاد وترس وگرفتاری سوق خواهد داد.

 نمودارعمر هرفعالیتی همانند نمودار عمرانسان دارای یک مقطع تولد ونوزادی ،مقطع نوجوانی وآموزش وتدبیر ،مقطع جوانی وبلوغ که بیشترسیاست گذاریها واقدامات رشد وتوسعه باید دراین دوران اتفاق بیافتاد،دوران افول ومرگ که این دوران دوران حفظ وتداوم است نبایستی استراتژیها وتصمیمات بیباکانه واقتدارگرایانه دراین دوران صورت گیرد والا ممکن است منجربه ورشکستگی ،افول ومرگ زود هنگام گردد.

 هرقسمت ازنمودارعمر استراتژیها وبرنامه های خودرامیطلبد وبایستی بسیاربرنامه ریزی شده وآگاهانه صورت گیرد وبه این خاطر است که شرکتها ودولتها بسیارتمایل دارند که باگذشت زمان از عمر وفعالیتشان پرسنل ومسئولانشان ماندگارباشد که چون بسیار به نمودارعمرانسانی شبیه است ودرصورت ماندگاری نیروهای کارگشته تصمیمات گرفته شده نیز متناسب با عمرسازمان ودولت خواهدبود ودرصورت انتصاب نیروهای جوان ناپخته ممکن است بسیاری از تصمیمات با عمر سازمان سنخیت نداشته باشد، یقینا"با اتخاذ تصمیمات واستراتژیها وبرخوردهای تند وبی باکانه مدیرجوان نه تنها متناسب با نمودارعمر نخواهد بلکه تنشها واتفاقات جبران ناپذیری را بدنبال خواهد داشت .

 به همین دلیل یکی از اشتباهات اساسی که صورت میگیرد کنارگذاشتن افراد ونیروهای کارگشته وآشنا به درد ومشکلات گذشته شرکت ودولت میباشدو تغییر یکباره وبرخوردهای سلیقه ایی درراس امورتصمیم گیری ومدیریتی بدون توجه به نمودار عمرسازمان همانند قدم گذاشتن دریک مسیر تاریک ونامشخص است.

/ 0 نظر / 9 بازدید