کجا سرمایه گذاری کنیم وچگونه؟

شاید یکی از مهمترین مباحثی که برای همه ودرهمه جا مطرح میباشد این سوال مهم است "کجا سرمایه گذاری کنیم وچگونه؟"اگرشما تحصیلکرده مرتبط با مسائل مالی واقتصادی وبازرگانی باشید یا فعال تجاری ویا تولیدی ...شاید بارها با چنین سوالی روبرو بوده اید وتلاش نمودید تا یک جواب قانع کننده بدهید وبدانید این سوال محدود به منطقه وکشور خاصی نیست ودرهمه جا ودرهر شرایط مطرح میگردد وفقیر وغنی وفعال وغیر فعال نمی شناسد.

البته باید به این نکته مهم اشاره نمایم که شرایط اقتصادی جامعه درتعداد وتنوع سوال کنندگان موثرمی باشد .

مثلا" اگر یک کشوری ازیک وضعیت اقتصادی متعادل ومناسبی برخوردار باشد درآن جامعه بسیاری از کارکنان وکارمندان وقشر متوسط جامعه بدلیل برخورداری از یک زندگی مطلوب وبدور از نگرانی به آینده بدنبال سرمایه گذاری نیستندوحتی آن را بهم زننده آرامش خود میدانند وبدلیل عدم نگرانی از آینده خود وفرزندانشان هیچ توجهی به آن ندارند.

ولی درصورتی که مشکلات اقتصادی واجتماعی درجامعه متعدد ومتنوع باشد وقشر کارمند ومتوسط جامعه نیز اطمینان وآرامش خاطر لازم را نداشته ونسبت به آینده خود وفرزندانشان نگران باشند وهمیشه این دغدغه باشد که ممکن است به زیر خط فقر سقوط نموده ومشکلات عدیده ایی آنها را گریبانگیرشود بدنبال سرمایه گذاری وفعالیت بیشتر با پس اندازهای محدود خود میباشند.

دراین شرایط مشخصا" سرمایه داران نیز از آرامش وثبات لازم برخوردار نبوده وبدلیل تعدد وبی برنامه گی سرمایگذاراران بسیاری از فعالیتها توجیه لازم را از دست میدهند ،برای نمونه اگر شغلی دارای بازده و سود مناسب باشد بدلیل هجوم بی رویه افراد مختلف به آن شغل وایجاد آن به هم ریختگی یک باره عرضه وتقاضا چنین شغل هایی نیز روز بروز کم وکمتر میشود.

درشرایط اقتصادی مطلوب هیچ وقت افراد عادی وجویای سرمایه گذاری بدنبال ایجاد فعالیتهای تولیدی وتجاری نمیروند بلکه درفعالیتهای تعریف شده ایی همانند بورس وسپرده گذاری دربانکها مشارکت میکنند که این دوعامل خودبخود منجر به توسعه فعالیتهای تولیدی وتجاری میشود ولی درشرایط نقصان اقتصادی متاسفانه علاوه بر مشکل دار شدن وغیر اقتصادی شدن سرمایه گذاری دربورس ووجود برخی فعالیتهای متفرقه با حاشیه سود بالا ویا بدلیل افزایش بی رویه قیمتهاوتضعیف پول رایج کشور سرمایه گذاری در مواردی همچون زمین وساختمان و طلا وارز ویا کالاهای خاص مطلوبیت بیشتری داشته وبدین ترتیب سپرده گذاری دربانکها نیز به حداقل رسیده ومشکلات زیادی را متوجه تولید کنندگان وتاجران میگردد.

متاسفانه بدلیل عدم اطلاع رسانی صحیح ومشاورات بهینه توسط مشاوران آگاه که بایستی همچون پزشکان جایگاه بایسته خودرا بین مردم ودولت بدست آورند منجرشده که مردم عادی وکارمندان نیز درشرایط اقتصادی بهم ریخته دوشغله شده ووارد کار وتجارت مضاعف شوند واین خود نتیجه ایی جز مشگلات مضاعف برکار وتجارت ومشکلات ومخاطرات بیشتر برزندگی اجتماعی واقتصادی آنها نخواهد داشت که وجود هزاران پرونده قضایی ودرگیریهای اقتصادی وهمچنین خانواده ها وفرزندان ناپایدارو بسیاری از مشکلات ونابسامانیهای اجتماعی ریشه درمشکلات وبرنامه ریزی های اقتصادی بدون تدبیر ومشاوره  دارد.

هرچقدر وضعیت اقتصادی جامعه ضعیف ونامتعادل تر گردد سوال " کجا سرمایه گذاری کنیم  وچگونه؟" بیشتر وتوسط قشرهای مختلف مطرح میگردد ودراینجا جوابگویی به مشاوران اقتصادی وسرمایه گذاری نیز سخت وسخت تر میشود زیرا مهمترین وبهترین پیشنهاد مشاورین برای مردم عادی ومتوسط سرمایه گذاری دربورس وسپرده است که بدلیل بازده پایین آن این پیشنهاد مگر با بررسی جامع وپیشنهاد سهام شرکتهای خاص که احتمال تداوم سود وتوسعه را خواهند داشت پیشنهاد صحیح ومناسبی نخواهد بود بطوری که بسیاری در چنین شرایطی حتی بخش مهمی از سرمایه اصلی خود رانیز از دست داده اند.

ولی آنچه مهم است بدانیم این است که درهیچ شرایطی به هیچ کس توصیه نمیشود که بعنوان کاردوم وسرمایه گذاری خارج از سیستم بورس وسیستمی وارد تجارت وتولید شود حتی اگر به عینه دیده باشد که برخی توانسته اند با اینکار موفق گردند بدانید بسیاری نیز ناموفق شده وخود را با مخاطرات عدیده مواجهه کرد ه اند.

تجارت وتولید مقوله تخصصی وخاصی است که ورود به آن شرایط خاصی را میطلبد وداشتن سرمایه کفایت نمیکند وتلاش وصبر وبرنامه ریزی خاصی را میطلبد که با فعالیت فرعی واتفاقی نتیجه مطلوب حاصل نمیگردد،تخصص وتجریه خاصی رامیطلبد که درصورت نداشتن ودست نیافتن به آن یک روز ودر هر سطحی شکست وناکامی را به میهمان بی تجربه وجدید خود به ارمغان میاورد.

هجوم بی رویه مردم عادی به سرمایه گذاری در فعایتهایی که بدون برنامه ریزی وفقط با مشاهده ظاهری ومشاوره غیر علمی اطلاعات کسب نموده منجر میشود تا قیمت وبهای آن بصورت روانی وبی رویه افزایش یافته ودر آینده بسیاری را با ضررهای قابل توجه روبرو سازد همانگونه که درمقطعی هجوم بی رویه سرمایه گذاران عادی به بورس(با اینکه یک محل با ثبات برای سرمایه گذاری بوده ومنجر به توسعه ورشد تولید میشود) ومتاسفانه بجای ارائه مشاورات صحیح وهشدارهای لازم دررابطه با پیامدهای اقتصادی آن توسط دولت شاید بالعکس خوشحال از این همه تقاضا برای بورس بودند منجرگردید تاقیمت سهام بطور بی رویه ایی بدلیل افزایش بی رویه تقاضا افزایش یافته وسوهرسهم آنها نسبت به قیمت بازار بسیارکاهش یابد وبیکباره بعد از چندسال قیمت سهام سقوط کرد وبسیاری را متضرر کرد وبدلیل از بین رفتن جو روانی جامعه نسبت به سهام باوجود گذشت سالها از آن موقع وتوجیه سود بسیاری از سهام هنوز مردم از سرمایه گذاری درسهام ترسیده اند وآن خاطره تلخ هشداری برای آنها شده است.

همین اتفاق بنوعی درساختمان نیز اتفاق میافتد وهجوم بی رویه سرمایه گذاران ومردم به سرمایه گذاری درساختمان بعد از سقوط بازار بورس منجر گردید تا قیمت ساختمان بطور بی رویه ایی افزایش یافته وهمانند سهام سود صوری زیادی متوجه سرمایه گذاران درساختمان گردد واین افزایش بی رویه بعد ازسالها وعدم توجیه مبلغ سرمیه ایجاد شده با استفاده از بنا منجر شد که جو روانی بیکباره شکسته وهم اکنون سرمایه گذاران درساختمان نیز با یک ضرر سنگین مواجهه شوند ولی بدلیل عدم وجود محلی همچون بورس برای قیمت گذاری ساختمانها وعدم فروش صاحبان آنها مگر درناچاری برای عدم پذیرش وقبول کاهش قیمت صورت گرفته وعدم شکستن قیمت اجاره ها بدلیل ماندن صاحبان املاک در دیدگاه قبلی هنوز این حادثه آنطور که باید همانند بورس خودرانشان نداده ولی وقایع اقتصادی را نمیتوان به زور واجبار سد کرد ووقوع آن را متوقف کرد بلکه فقط تاخیر ایجاد میگردد وبه هرحال باید پذیرفت.

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید