رشد وتوسعه اقتصادی چرا وچگونه

 افزایش رفاه عمومی جامعه ،کاهش فساد اجتماعی ،افزایش رضایتمندی ،افزایش سطح علمی وفرهنگی وآگاهی عمومی و.... همه همه وابسته است به توان اقتصادی ومالی دولت وفقر اقتصادی کلید همه بدبختی ها ومشکلات متعدد اجتماعی است.

 کشورهای جهان سوم ودرحال توسعه تمام تلاش وکوشش خود را معطوف به این میکنند تا بتوانند با دست یابی به رشد اقتصادی مطلوب خودرا از فقر وبدبختی به رشد وبالندگی برسانند ولی دراین بین با توجه به استراتژی هایی که انتخاب میکنند به چند گروه تقسیم میشوند:

١- گروه کشورهایی که استراتژی کشورهای پیشرفته وسیاستهای اقتصادی آنهارابرای خود الگو قرارداده وبرطبق آن عمل میکنند وبیشتر به صنایع وفعالیتهایی که مکمل وموردنیاز کشورهای پیشرفته میباشد ویا ازنظر تکنولوژی وابسته به تخصص ونیروی انسانی میباشد که از نظر دستمزد تولید آن از نظر کشورهای پیشرفته درسایر کشورها مقرون به صرفه است اعلام آمادگی وفعالیت میکنند که همین امر منجرگردیده تا بخوبی مسیرتوسعه را بدنبال کشورهای پیشرفته طی نمایند که کشورهایی همچون چین وکره و... بیشترکشورهای آسیای شرقی از این رویه استفاده مینمایند.

٢-گروه کشورهایی که استراتژی محصول و موقعیتهای ذاتی رااستفاده میکنند که دراین استراتژی سیاستهای اقتصادی کشور برطبق پتانسیلهای ذاتی وتوان بالفعل ازقبیل اتکاء به تولیدات کشاورزی ومحصولات غذایی وصنایع تبدیلی ویا اتکاء به محصولات دریایی ویا سیستم حمل ونقل دریایی بدلیل دست رسی به دریا واقیانوس ویا اتکاء به صنعت توریسم ویا معادن و... که کشورهایی همچون استرالیا واسپانیا وترکیه و...

٣- کشورهایی که متکی به منابع سرشار مالی میباشند وبیشتر درتلاش هستند تا تکنولوژی روز جهانی را دست یافته ودرواقع به یک جهش اقتصادی ورشد وتوسعه دست یابند وهیچ یک از تئوریهای اقتصادی وروشهای روز دنیا را قبول نداشته وبدنبال آن هستند با استفاده از توان مالی وبدون وابستگی وپیروی از سیاستهای کشورهای توسعه یافته رشد وتوسعه یابند که کشورهای عربی وایران که ازمنابع سرشار درآمد فروش نفت برخوردارند از این نوع میباشند.

 

رشد وتوسعه اقتصادی نه تنها یک مبحث عمیق علمی است بلکه نیازمندیک برنامه ریزی وتلاش مدیریت شده میباشد وبدور از شعار وجنجال آفرینی ونیازمند یک ارتباط صحیح وسالم با برخی از کشورهای توسعه یافته است تا بتواند از تجارب وتنکوژی آنها بهره مند گردد.

یکی از بهترین شیوه ها الگو برداری از کشورهای پیشرفته وجلب اعتماد آنها برای همراهی وانتقال تکنولوژی میباشد شیوه وروشی که کشورهایی همچون چین وکره وتایوان... انتخاب نمودند بطوری که بسیاری از تولیدات کشورهای پیشرفته درآن کشورها انجام میشوند یعنی انتقال تکنولوژی خودبخود صورت گرفت وکارشناسان وکارگران آنها به متخصصین ماهر تبدیل شدند.

بدلیل اینکه کشورهای پیشرفته بدنبال توسعه ونوآوری میباشند وبه اصطلاح بسوی تکنولوژی های جدید درحرکت هستند میتوان با جلب اعتماد وایجاد ارتباط مناسب تکنولژی های کاربر ورده دوم آنها راگرفته وبا آنها همراه شد.

این استراتژی به دوعلت اساسی شیوه کاملا" علمی وتایید شده است ١-بدلیل رشد وتوسعه کشورهای پیشرفته سطح رفاه آنها افزایش رفته وهزینه دستمزد بسیاربالاست وهمچنین بدلیل دست یابی به فعالیتها وتکنولوژی های جدید بسیارتمایل دارند که نسبت به انتقال تکنولوژی پایین تربه کشورهای مورد اعتماد که بتوانند هم از لیسانس آن بهره مند شده وهم ازنیروی انسانی وامکانات آنها بهره مند شوندمنتقل نمایند.

کشورهای که بجای شیوه خود از پتانسیل موجود خود استفاده میکنند این کشورها با اتکاء به این مبحث علمی است که دنیا دنیای تجارت است بنابراین اگرکشورهایی توانسته اند با بهره گیری ازتوان علمی ودانش تجربی خود به پیشرفت هایی دست یابند میتوان برای خرید یا انتقال تکنولوژی ویا استفاده از تولیدات آنها مبادله انجام داد وبهترین نوع تولیداتی که میتوانند با مزیت نسبی تولید وبه آنها عرضه نمایند همانا محصولات زراعی وباغی ویا شیلات ویا منابع معدنی درصورت داشتن مزیت نسبی خودیکی از بسترهای اصلی برای سرمایه گذاری ودستیابی به محصولات صادراتی است که میتواند شما رابه راحتی هم سطح کشورهای پیشرفته برای انجام مبادلات وایجاد ارتباط هم سطح نماید وهمین موارد نیز خود جای تحقیق وپژوهش ورشد تکنولوژی وانتقال تکنولوژی داردویا حتی برخی کشورها مبادرت به سرمایه گذاری وفعالیت درصنعت توریسم میکنند که خود میتواند منابع ارزی زیادی را برای آنها ایجاد نماید تابتوانند منابع پایدار وارتباطات زیادی را ایجاد نماید ومنجر به جذب وفعالیت اندشمندان کشورهای پیشرفته گردد.

سومین گروه که شاید بدلیل دراختیار داشتن منابع ارزی سهل الوصول وهمانند فرزندان پول داری میمانند که از بدو تولد سختی وتلاش ومشگلات راتجربه نکرده ومشگل گشای همه امور حتی تکنولوژی را نیز درپول میبینندکه متاسفانه همین عامل منجرشده به جای استفاده از یک استراتژی تعریف شده اقدام به سرمایه گذاری درهرمسیر وهرفعالیتی میکنند که احساس میکنند میتواندآنها را به رشد وتوسعه نزدیک نماید وبدلیل داشتن درآمد ارزی بالا هیچ گونه توجهی به بازده فعالیتها ننموده همین امرمنجرمیگردد که فعالیتهای سرمایه گذاری آنها ازتنوع بالایی برخوردار بوده وبیشترتلاش آنها حالت سیاسی بخودگرفته وهمیشه ودرهمه حال بدنبال دستیابی به تکنولوژی روزمیباشند وشیوه ایی که بتوانند میان برزده ومسیر توسعه را بیکباره بپیمایند وهمین تلاش بیهوده بخاطر عدم اطلاع کامل وشفاف سازی وهمراهی کشورهای پیشرفته با آنها منجرشده تا با وجود داشتن منابع ارزی لازم رشد وتوسعه آنها بسیارکندتر وبه مراتب عقب تر از کشورهای درحال توسعه دیگرصورت گیرد.

/ 0 نظر / 10 بازدید