نمایشگاه Atomotive2009استانبول ترکیه

حدودا" 150شرکت درآن حضورپیدا کردند ودراین میان حضوردوشرکت ایرانی نیز قابل تقدیر است.

 کاملا"مشخص است که بدلیل رکود اقتصادی نمایشگاه چه ازنظر شرکت کنندگان وچه ازنظر بازدیدکنندگان درسطح متوسط به پایین است.

 میگویند که نمایشگاه Automekanicازاین قوی تربوده ،البته من این نمایشگاه راکه ازآلمان مدیریت میشود را دردبی بازدیدکردم وهرچند ازنظر تنوع شرکتهای شرکت کننده ومدیریت نمایشگاه بهتربودولی ازنظر تاثیررکود درمیزان استقبال بازدیدکننده اختلاف چندانی باهم نداشتند.

 کشورترکیه که ازنظر فعالیت بازرگانی وتولید وصادرات درسطح قابل قبولی درکشورهای جهانی برخوردار است ولی ازنظر نمایشگاهی درسطح پایینی نمود داشت وشاید علت آن اینست که بیشترشرکتهای ترکیه درنمایشگاههای خارجی حضورفعالی دارند.

 ماچند مذاکره دربیرون ازنمایشگاهها داشتیم وشرکتهای ترکیه همانند شرکتهای چینی ازتوان مذاکره خوبی برخورداربوده ومعمولا" موضوعات رابه سرعت تصمیم گیری وجمع بندی میکنند ،برخلاف شرکتهای ایرانی که مذاکراتشان هیچ وقت به جمع بندی اصولی ختم نمیشود وهمین عامل اصلی ضعف صادراتی ماست.

 درروز ماقبل آخرنیزبه نمایشگاه مراجعه کردیم وشرکت ایرانی رانیز درجهت نفوذ دربازار ترکیه همراهی کردیم وبسیارخشنود شد.

 شرکت های ترکیه درغرفه ها بیشتر ازدختران با تیپ های خاص وبا روابط عمومی بالا بهره میگیرند بطوری که شما کمترغرفه ایی را میبینی که ازاین عامل بهره نبرده باشد.

 ترکیه ازنظر حمل ونقل عمومی  وشرایط تفریحی وجاذبه های توریستی بسیارتوانمنداست وشاید این خود یکی ازعوامل مهم توسعه آن کشورمیباشد.

 هتل را میدان تقسیم گرفته بوده وخیابان استقلال از نظر فعالیت تجاری خرده فروشی درزمینه پوشاک وتعدادبازدیدکنندگان روزمره شاید دردنیا بی نظیر است وازساعت ١١شب به بعد نیز صدای مراکزتفریحی اش همه جا راپرمیکند.

 شرکت ترکیه ایی برای مذاکره وبه بهانه اینکه بتوانند ساعات بیشتری را به مذاکره ودوستی بپردازند جلسات شام را در گم قاپی مرکز رستورانهای ماهی میگذاشتند رستورانهایی که فقط به فروش ماهی میپردازند.

 شنبه شب که پتج شنبه آنها محسوب میشه همه برای جشن وتفریح به خیابانها ورستورانها ومراکز تفریحی هجوم میاورند.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید