فیس بوک و وایبر و اسکایپ و....

راستی این ابزارهای ارتباطی نوین مضر هستند؟ جوابی که من دارم البته نه است ولی چرا این ابزارها با همه پیشرفته  ودردسترس بودن وایجاد ارتباط تصویری و صدا ونوشتاری نتوانستند نقش خوبی در تحکیم روابط بازی کنند وحتی در بسیاری از موارد منجر به از هم گسیختگی و جدایی خانواده ها ودوستی ها وتیرگی روابط شدند وبجای رشد فکری وفرهنگی تضاد وانحراف فکری بوجود آوردند.

روابط سنتی خانواده ها ودوستان درگذشته هم عمیق بود هم مثبت وبسیاری از اختلافها و مشکلات با آن روابط حل ورفع میشد.

برای اینکه بدانیم امروزه از این وسایل ارتباطی خوب ومهم نمیتوانیم استفاده مثبت و خوب ببریم باید به تحلیل روابط بپردازیم نه رد این وسایل ارتباطی مهم.

بنظر من رابطه ها به دوبخش مثبت ومنفی قابل تفکیک است ودرگذشته نیز اگر کسی به ایجاد روابط منفی وبد با دیگران اقدام میکرد مسیر منحرف را طی کرده و برای خود ودیگران مشکلات زیادی را ایجاد میکرد که از آن جمله میتوان به ایجاد رابطه با افراد بد ویا  ترویج  اختلافات با ایجاد رابطه بایکی از طرفهای درگیر ویا روابط ناسالم بین دو جنس مخالف و....

بنابراین همان موضوع امروزه نیز صدق میکند با این تفاوت که درگذشته اگر کسی بدنبال برقرارکردن روابط ناسالم بود وبدلیل اینکه توسط محیط نامزموم وزشت تلقی میشد به راحتی قابل انجام نبود ولی امروزه کوچک وبزرگ حتی در چند قدمی بزرگترها وکسانی که این روابط را مردود میدانند میتواند رابطه ایجاد نمایند بدون اینکه آنها متوجه باشند از طرف دیگر درگذشته اگر یک رابطه خلاف به سختی ودرزمان ومکان خاص که پیدا کردن بسترش به سختی ممکن بود امروزه 24 ساعته وبه راحتی قابل انجام شده است.

افراد را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

دسته اول آنهایی که خود ساخته ومتفکر هستند وخوب وبد را بخوبی تشخیص میدهند وبراحتی به خطا نمیافتند واز هر ابزاری بطور مثبت وخوب برای تقویت وبهبود زندگانی خود بکار میگیرند.

دسته دوم افرادی هستند که مانده به بستر و محیط خود رفتار میکنند واگر در محیط خوب قرارگیرند بیشتر جذب آن میشوند ولی اگر در محیط بد قرار بگیرند احتمال لغزشان  وجود دارد.

دسته سوم که بیشتر شامل افراد جوان وکم تجربه میشود بیشتر به کاربردهای منفی ومحیط های ناسالم ولذتهای مقطعی وظاهری جذب میشوند .

جالب اینست که درکشورهای جهان سوم بدلیل پایین بودن سطح دانش وآگاهی عمومی وارتباط یکطرفه وضعیف نهادهای دولتی وحکومتی بامردم وپنهان کاری آنها برای پایین نشان دادن ناهنجارها ومشکلات فرهنکی وهجوم فرهنکهای بیگانه از طریق ماهواره واینترنت وضعف آموزش و مشکلات اقتصادی وبیکاری وفقر عمومی وبالا بودن فساد واعتیاد و...درصد دسته سوم به بیش از 60درصد افزایش پیدا میکند.

دسته دوم نیز به هرحال بدلیل اینکه بیشتر در ارتباط مستقیم از طریق فقر یا بیکاری ویا داشتن افرادی در جمع خود که جزو دسته سوم هستند بیشتر درگرداب خطر میافتندومیتوان گفت حداقل 20درصد از کل جامعه را بخود اختصاص میدهند.

دسته اول که در ایده آل ترین وضعیت 20 درصد این جوامع را تشکیل میدهد برای حفظ خود وخانواده خود تلاش ها ومشکلات زیادی را متحمل میشوند زیرا طرز تلقی وافکارآنها نه از طریق دسته دوم ودسته سوم براحتی قابل پذیرش نیست ومورد هجمه هستند واز طرف دیگر ساختار آموزشی وتربیتی دولتی نیز با آنها منطبق وموافق نیست.

بنابراین همین عامل منجر شده در هر یک از صفحات وگروههایی که در این وسیله های ارتباطی تشکیل میشود از همه دسته جات وجود داشته باشند ولی نسبت حضور دسته سوم بدلیل احساسی بودن و علاقه مند بودن برای ایجاد روابط تعریف نشده وخودنمایی ووجود بستری برای ایجاد هرگونه رابطه ایی باهر شخصی شاید منجر شده تا 85درصدرا به خود اختصاص دهند ودسته دوم 10درصد ودسته سوم درخوشبینانه ترین حالت 5درصد ومن بدلیل اینکه دراین بسترهای نوین هیچ کنترل ومدیریتی قابل تعریف نیست وهمه در ابراز احساسات وعقاید آزادند نقش دسته اول حتی به زیر یک درصد تقلیل میابد.

برای همین است که بسیاری احساس میکنند که این وسیله های ارتباطی مضر هستند درحالی که نحوه استفاده ما از این وسیله ها بستر آنها رامضر کرده است.

ضمنا در کشورهای جهان سوم بدلایل مختلف عقیدتی ویا فرهنگی و... بخش مهمی از جامعه احساس میکنند برخی از احساسات وعلاقه ودلبستگی آنها جواب داده نشده وبه همین علت به محض ورود به چنین جمع هایی رفتارهایی از خود نشان میدهند که خود منجر به بروز مشکلات زیادی درروابط وخانواده ومحیط میشود وبستر را برای ایجاد روابط ناسالم فراهم میکند.

به هر حال هرسیستم ووسیله ایی آن موقع خواهد توانست کارایی مثبت خود را نشان دهد که آگاهی به مزایا و معایب آن بالا برود شما اگر به گذشته برگردید خواهید دید که دراوایل که تلفن شهری توسعه پیدا کرد چقدر مزاحمت ها واستفاده های منفی از آن وجود داشت که امروزه همه دسته ها آن رفتارهارا ناپسند و نامعقول میدانند.

شاید به روزی برسیم که گروههایی که تشکیل میشود استفاده های سطحی وبحث های کم ارزش و ارتباط ناصحیح به کنار گذاشته شود ویا به حداقل برسد وافراد فهمیده و متشخص جایگاه خود را برای همراهی گروهها ومشاوره دادن به آنها پیداکنند درچنان وضعیتی خواهیم دید که همین وسیله ایی که امروز به افزایش فساد وطلاق و روابط ناصحیح مشهور است به یکی از بهترین وسیله های غیر قابل انکار برای افزایش رشد و آگاهی افراد وتحکیم خانواده ها تبدیل خواهد شد.

 

/ 0 نظر / 51 بازدید