گذر از تعهدات یا توقف خسارات دررکود

رکود اقتصادی هرچند موقعی که ایجاد میشود برهمه فعالیتها و تجارتها سایه میگستردولی مشخصا" تاثیر آن برفعالیتهای مختلف یکسان نخواهد بود همانند بازار خودرو ومسکن که بدلیل شرایط خاص آنها بیشترین تاثیرگذاری را درمقطع کنونی دارند.

رکود ممکن است چندین سال بطول بکشد بنابراین کسانی که صبر واستقامت با تداوم فعالیت وحتی توسعه فعالیت با این دیدگاه که شاید با تزریق سرمایه بتوانند فعالیت خود را فعال نگه دارند بیشترین خسارت را میبینند.

هرچند جابجایی وتغییر شغل مداوم یکی از عارضه های اصلی هرفعالیت و تجارتی است ومنجر میشود که شخص نتواند بهره برداری مفید واستفاده لازم از فرصت هایی که برای هرفعالیتی در نتیجه استقامت و پایداری ایجاد میشود ببرد .

منظور من دراینجا جلوگیری از خسارت و عبور از بحران است با انجام فعالیتهای تعریف شده .

اگرکسی در مقطع کنونی درخودرو ویا قطعات وابسته  به آن وکالاهای لوکس ومسکن فعالیت میکند باید بداند که این رکود ووضعیت تاثیر زیادی در فعالیت او خواهد گذاشت واز طرف دیگر ممکن است سالها نیز ادامه داشته باشد.

درچنین شرایطی فرد با  مشگلات  نقدینگی حاد وخسارت عدم تادیه بدهی وسود وکارمزد آن وعدم همخوانی فروش وهزینه که منجر به زیان میشود ودرصورتی که فرد درچنین وضعیتی هیچ تدبیری نیاندیشد منجر میشود تا خسارت روزبروز بیشتر وسنگین تر شده وتداوم فعالیت با تردید مواجهه شود.

این وضعیت اگر پیش بینی شود که چندسال میتواند ادامه یابد باید تصمیمات زیر اتخاذ گردد:

1- امتناع از تجویز سرمایه بیشتر به فعالیت که خیلی ها فکرمیکنند درچنین شرایطی اگر سرمایه بیشتری به فعالیت تجاری وتولیدی خود تجویز نمایند تولید وتجارت آنها فعال مونده واز موانع عبور میکند .

2-کاهش هزینه درچنین شرایطی سریعا باید به کاهش هزینه وکاهش موجودی دست زد یعنی فعالیت را به حداقل رسانده و هزینه را تا حد ممکن کاهش داد .

متاسفانه بسیاری درچنیت شرایطی کاهش هزینه ها را که مهمترین آنها هزینه های پرسنلی وخرید مواد میباشد را مناسب نمیدانند واحساس میکنند این کار شخصیت واعتبار ووجهه آنها را در محیط کار بین دوستان ومحیط مشتری خراب میکند درحالی که تنها راه پایداری است.

3-جبران هزینه ها وخسارت ها با ایجاد فعالیتهایی که توان بالایی از نظر سرمایه و کار از ما نگیرد ودرراستا فعالیتها و تخصص مان باشد برای مثال بجای تامین وفروش قطعات رفتن به مسیر ارائه خدمات ویا بجای سرمایه گذاری مضاغف درمسکن دادن رهن واجاره مسکن وتبدیل حداکثری آن به موارد دیگر.

به هرحال درچنین شرایطی باید از مشاوره های اقتصادی بهره برد تا بتوان تصمیمات مناسب برای جبران هزینه وکاهش حداکثری آن که بتوان ازمقطع رکود عبور کرد را گرفت.

/ 1 نظر / 111 بازدید
واکينگها

با سلام وبلاگ قشنگي داري معلومه زياد زحمت کشيدي اگه خواستي بازي آنلاين کني و فرومانروايي کني يکسري به سايت من بزن پرهيجان ترين بازي آنلاين با عضويت رايگان و سرورهاي قدرتمند و جوايز هفتگي www.vikingha.ir