نگذارید بداخلاقی عرف شود

 متاسفانه درروزنامه ها واینترنت وماهواره خبرازبداخلاقی هایی میشود که درشان ایران وایرانی نیست .

 واقعا" چرا مانتوانیم انتقاد رابپذیریم وخود راحق وبقیه را ناحق پنداریم ،آیا بنظر شما یک منتقد سیاسی ویا اقتصادی واجتماعی که مشخصا" فردی تحصیلکرده وصاحب علم وتدبیر است ومشخصا" فردی با چنین مشخصه ایی هیچ وقت وابستگی به خارج را نیز نخواهد داشت چون به همه چیز تحلیلی مینگردبرای یک جامعه چقدر اهمیت دارد ،چرا نباید قبول کنیم که دریک جامعه میتواند منتقد ومعترض غیر وابسته باشد درجامعه ایی که مهد فرهنگ وتاریخ کهن است چرا نباید بپذیریم که درجامعه وجود احزاب سازنده است نه مخرب.

 توهین وافتراء‌ آن هم درملاء عام برای چه وچرا صورت میگیرد!!

 منتقد را همانطوری که درسینما درجایگاه ویژه قرارمیدهیم تا  نظرات خود را بگوید و به سینما رشد وتعالی ببخشد درجامعه نیز باید به منتقد ارج وارزش بدهیم که بجای ترویج تزویر وچاپلوسی با شهامت وتدبیر به انتقاد واصلاح میپردازد وچه بسا درجوامع عقب افتاده ممکن است جانش را نیز به خطر اندازد.

 منتقد حتما" تحلیل ودلیل دارد وآن که ازانتقاد میهراسد ضعف وسستی والا چرا نباید از انتقاد استقبال کنیم وخود رااصلاح ، بقول معروف " دوست باید همچون آیینه ایی باشد وگیرد عیب دوست" ما باید بدانیم وبفهمیم که روزگار درحال گذر است و مادیات ومقام وجاه وجلال نیز فانی وآنچه برای ما وفرزندانمان میماند نام نیک است واخلاق نیک.

 دربازار یک قانون بین تجار صاحب نام حاکم است وآن این است که نگذارید رویه بدعرف شود که ماندگارخواهد شد ودامن همه را خواهد گرفت.

 نگذارید بداخلاقی وافترا وتهمت به خانواده و فرزندان وتوهین وحمله فیزیکی عرف شود که گریبان همه وبالاتر آنانکه آن را عرف میکنند را میگیرد.

 مادرکشوری زندگی میکنیم که نام وفرهنگ واخلاقش آوازه هردوست ودشمنی است نگذاریم این سابقه نیک تاریخی خدشه دارشود.

/ 0 نظر / 9 بازدید